Проректор Мар’ян Володимирович ЛОЗИНСЬКИЙ: «Вчена рада Університету на цьогорічному січневому засіданні затвердила концепцію видавничої діяльності шляхом реорганізації Видавничого центру у Видавництво. З цією метою було прийнято Положення про Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, в якому, зокрема, сказано, що однією з функцій Видавництва (див. пункт 3. 1. 6.) є: «Забезпечення реалізації виготовленої видавничої продукції Науковій бібліотеці Університету та іншим структурним підрозділам для їхніх потреб, замовникам платних видавничо-поліграфічних послуг, іншим навчальним закладам України, реалізації цієї продукції іншим юридичним та фізичним особам у встановленому законодавством порядку». На перспективу також передбачається переведення Видавництва на самостійну діяльність з правом юридичної особи. Підставою для вибору такої форми видавничої справи послужило щорічне зростання в Університеті кількості випущених видань, розширення їхньої автури, збільшення числа презентабельних книжок тощо.

Сайт Франкового Університету започатковує рубрику «Від Видавництва: актуальні інтерв’ю з новими лауреатами книжкових конкурсів, премій», щоб таким чином зацікавити читачів знайомствами з авторами-переможцями, зі слів яких детальніше довідатися про наукові плани й шляхи до отримання бажаного результату у творчій суперечці за чільні місця на різноманітних книжкових конкурсах, а заодно – й про досягнення університетських науковців і книговидавців на різних рівнях».

Слово мають університетські лауреати

Нині гостею на дебюті нашої рубрики – відома вчена Львівського національного університету імені Івана Франка, завідувач кафедри біохімії біологічного факультету, доктор біологічних наук, професор Наталія Олександрівна СИБІРНА.

Коротка довідка про нашу співрозмовницю:

СИБІРНА Наталія Олександрівна: професор, доктор біологічних наук, завідувач кафедри біохімії біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Народилася 30 серпня 1956 року. Освіта – вища, спеціальність – біолог-біохімік. У 1973–1978 роках навчалася на біологічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка та у 1982–1986 роках – в університетській аспірантурі. У 1986 році захистила кандидатську дисертацію. Після захисту працювала інженером, молодшим науковим співробітником, старшим науковим співробітником НДЧ ЛДУ імені Івана Франка. З вересня 1989 року – на викладацьких посадах біологічного факультету ЛДУ імені Івана Франка: асистент (1989–1997 роки), доцент (1997–2005 роки), професор (2005–2006 роки), завідувач кафедри біохімії (з 2006 року по даний час).

У 2005 році захистила докторську дисертацію на тему: «Молекулярні основи змін структурно-функціонального стану клітин крові за умов цукрового діабету 1-го типу». Наукові інтереси: функціональна біохімія, глікобіологія, ензимологія. Започаткувала новий напрямок у науковій роботі кафедри біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка, що спрямований на дослідження молекулярних механізмів регуляції морфофункціонального стану клітин крові за умов різних патологій. Підготувала 14 кандидатів та одного доктора  наук.

Автор 455 наукових та методичних праць і навчальних посібників. Закінчила курси з «Клінічної біохімії» на факультеті післядипломної освіти лікарів і провізорів Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Розробила програми нових спецкурсів для студентів біологічного факультету – «Біохімія крові», «Біохімічні основи імунітету», «Функціональна біохімія», «Біохімічні механізми патологічних процесів» та інші. Член редакційної колегії наукових журналів: «Вісник Львівського Університету. Серія біологічна»,  «Лабораторна діагностика», «Біологічні студії / Studia biologica», «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: біологія» та «International Journal of Medicinal Mushrooms» (IF- 1,357).

Викладає курси: «Біохімія», «Молекулярна біологія», «Біохімічні основи імунітету», «Глікобіологія» (лекції підготовлені англійською та українською мовами).

Від премії – до премії

Нещодавно лауреатом престижної премії імені О. В. Палладіна заслужено стала монографія «Основи глікобіології» із серії «Біологічні студії», випущена у 2015 році Видавничим центром Львівського національного університету імені Івана Франка. Автори видання – професор біологічного факультету нашого Університету Наталія Сибірна, професор Дніпровської державної медичної академії Алла Шевцова, професор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Галина Ушакова, доцент біологічного факультету нашого Університету Ірина Бродяк та доцент Дніпровської державної медичної академії Ірина Письменецька. Праця вийшла за науковою редакцією професора Наталії СИБІРНОЇ, з якою сьогодні ведемо мову про це високе наукове досягнення:

– Наталіє Олександрівно, Ваша монографія «Основи глікобіології» у 2016 році отримала премію імені видатного українського біохіміка Олександра Володимировича Палладіна. Отож, щиро вітаємо з цією творчою перемогою і хочемо дізнатися – за що присуджують таку високу наукову нагороду?

Національна академія наук України присуджує премії імені видатних учених для відзначення науковців, які опублікували найкращі наукові праці, здійснили винаходи і відкриття, що мають важливе значення для розвитку науки і економіки України. Премію імені Олександра Володимировича Палладіна, яку засновано 29 січня 1973 року, вважають найпрестижнішою і почесною науковою нагородою для українських біохіміків. Її призначає Президія Національної академії наук України один раз на три роки для відзначення науковців за видатні досягнення в галузі біохімії та молекулярної біології.

– Хто може бути учасником конкурсу на здобуття премії імені О. В. Палладіна?

Участь у конкурсі на здобуття премії імені О. В. Палладіна беруть біохіміки академічних і відомчих галузевих науково-дослідних інститутів, а також вищих навчальних закладів біологічного та медичного профілів.

– З монографією «Основи глікобіології» шанувальники університетської науково-навчальної літератури знайомилися торік у вересні під час презентації у Дзеркальній залі, була вона подана й на конкурс «Найкраща книжка ХХІІІ Форуму видавців у Львові». Бачили ми й ще декілька Ваших праць у співавторстві, що побачили світ у Видавничому центрі. Зокрема, навчально-методичний посібник 2006 року видання «Дослідження окремих біохімічних показників за умов оксидативного стресу», навчальні посібники 2009 і 2011 років видання «Механізми біохімічних реакцій», підручник «Хімія білка» 2010 року видання. То ж яку свою працю вважаєте найактуальнішою в нинішній біологічній науці?

Я б не ставила так питання. Усі ці видання є результатом роботи авторського колективу науковців кафедри біохімії нашого Університету. Вони забезпечують методичною літературою високого рівня наших студентів і допомагають їм у підготовці до лабораторних занять та іспитів. Отож, ці книги сприяють їхньому професійному  становленню. Методичні посібники та підручник «Хімія білка», які вийшли у світ з-під нашого пера, є у бібіліотеках багатьох університетів України й отримали високі відгуки наших колег біохіміків.

Монографія ж «Основи глікобіології» – книга, яка має подвійне призначення. Вона може бути використана як підручник для монографічного спецкурсу для студентів-магістрів, а також стане в пригоді аспірантам та науковим співробітникам. Це перше в незалежній Україні видання, в якому достатньо повно та інформативно наведено основні теоретичні положення і представлено досягнення та власний досвід у галузі глікобіології – науки, що є невід’ємною частиною сучасної біохімії, молекулярної та клітинної біології. А ще ця книжка є результатом співпраці трьох українських вищих навчальних закладів – двох національних  університетів та медичної академії.

– До речі, декілька слів про науку глікобіологію…

До сімдесятих років двадцятого століття вчені в першу чергу концентрували свою увагу на дослідженнях протеїнів та нуклеїнових кислот. Але з часом дослідники усвідомили, що розуміння на молекулярному рівні багатьох життєво важливих процесів, таких як міжклітинні взаємодії, ембріональний розвиток і морфогенез багатоклітинних організмів неможливо без досліджень будови і біологічної функції ще одного класу природних сполук – глікокон’югатів. Оскільки глікокон’югати виявились надзвичайно складними і різноманітними за своєю хімічною структурою, прогрес у їхньому вивченні був значно меншим порівняно із протеїнами та нуклеїновими кислотами. Але бурхливий розвиток в останні десятиріччя нових методів структурного і біохімічного аналізів та використання обладнання нового покоління дало можливість досягти значного прогресу в пізнанні цих надзвичайно складних за будовою біополімерів у з’ясуванні механізмів їхньої біологічної дії, ролі для клітини, а також можливостей їхнього практичного використання. Такий активний розвиток досліджень глікокон’югатів сприяв виділенню окремо від молекулярної біології і генетики нової галузі біології – глікобіології – науки, яка займається вивченням структури, функції та метаболізму сполук, які містять вуглеводи. За кордоном глікобіології приділяють багато уваги, опубліковано низку монографій, видаються журнали, щорічно відбуваються конференції. В Україні проблеми глікобіології, незважаючи на їхню надзвичайну важливість, досліджують ще дуже обмежено.

– Але завдяки Вам, кафедрі біохімії, яку у Франковому Університеті очолюєте вже понад десять років, науковцям-однодумцям ця дослідницька прогалина, як бачимо, інтенсивно усувається. То ж про актуальність і корисність цієї монографії для фахівців і студентів…

Монографія містить практичні рекомендації щодо застосування методів глікобіології у наукових дослідженнях та діагностиці патологічних станів. При цьому значна частина описаних методів є авторськими напрацюваннями, які захищені патентами України. Детальний опис електрофоретичних, хроматографічних, ферментних, цитологічних та гістохімічних методів аналізу дозволяє обрати найбільш прийнятний варіант для здійснення наукових досліджень, забезпечення окремих біотехнологічних  процесів при отриманні лікарських препаратів або впровадження в клініко-біохімічних лабораторіях додаткових діагностичних показників. Такий підхід робить цю книгу корисною для аспірантів та студентів різних навчальних закладів, а також наукових співробітників, що працюють в галузі біохімії, біотехнології, фармакології, лікарських та ветеринарних закладах.

– У Вашому творчому доробку багато наукових праць, опублікованих у закордонних виданнях. Це, напевно, засвідчує про міжнародне визнання університетської біологічної науки, а також про зміцнення Вашого авторитету та визнання в Україні?

Безперечно. А присудження премії імені О. В. Палладіна за монографію, яка включає дані цих публікаций, є урочистою і знаменною подією в житті біохімічного осередку науковців і не тільки визначає ім’я найавторитетніших науковців року, а й свідчить про важливе значення та перспективність обраного ними наукового напряму, відіграє роль індикатора тенденцій у розвитку біохімії та молекулярної біології на сучасному етапі досліджень у всьому світі. Для колективів наших кафедр таке визнання має велике значення.

– Що можете сказати про співпрацю з Видавничим центром?

Наша співпраця з Видавничим центром Франкового Університету є плідною, ефективною і комфортною. Я від себе особисто та від усіх авторських колективів наших книжок  хочу подякувати за допомогу і підтримку проректору з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку Мар’яну Володимировичу Лозинському, який курує роботу Центру, та директору Видавничого центру Ігорю Володимировичу Хом’яку.

– Чи практикуєте випуск своїх видань в інших видавництвах, окрім Видавничого центру? Якщо так – то чому?

Ні, ми не співпрацюємо з іншими видавництвами. Ми хочемо, щоб наш доробок був у скарбниці рідного Університету.

– Навчальний посібник «Механізми біохімічних реакцій» із серії «Біологічні студії», який Ви у співавторстві з доцентами біологічного факультету Ярославом Чайкою, Наталією Климишин, Людмилою Старикович, Галиною Клеветою, Катериною Дудок видали у 2009 році, став переможцем університетського конкурсу «Найкращий навчальний посібник природничого напряму 2008–2009 навчального року», а його автори були відзначені преміями в розмірі одного посадового окладу і грамотами. Та вже через сім років інша Ваша праця здобула дещо престижнішу нагороду. Якого визнання і за які здобутки слід очікувати у найближчій перспективі?

Ми працюємо не заради премій, хоч отримувати їх надзвичайно приємно! Зараз у Видавничому центрі Університету є наш новий рукопис – підручника «Функціональна біохімія». Він написаний колективом викладачів нашої кафедри. Нещодавно ми проводили Міжнародну наукову конференцію «Актуальні проблеми сучасної біохімії», присвячену 100-річчю від дня народження професора Бориса Федоровича Сухомлинова, і в рамках цього Форуму відбулася презентація нашої нової праці. Представники університетів Одеси, Києва та Дніпра вже висловили зацікавленість цим підручником. До речі, хочу сказати, що наклад нашої монографії розійшовся повністю за один рік. Це теж показник визнання нашої праці.

 

Розмову вів Богдан КОПАНСЬКИЙ.