Студенти Університету отримують академічні та соціальні стипендії. Студенти-відмінники, які показали високі результати в навчанні відзначаються стипендіями Президента України та Кабінету Міністрів України. Студентам, які  найбільше відзначилися у навчальній та науковій роботі може призначатись академічна стипендія імені М.С. Грушевського, а студентам факультетів журналістики – академічна стипендія імені В.М. Чорновола. Аспіранти та молоді науковці Університету можуть отримати стипендії Президента України та Кабінету Міністрів України, а також низку інших стипендій.

З метою гідного вшанування пам’яті студентів Університету, які загинули під час Революції Гідності, обстоюючи європейські цінності демократії, свободу й повагу до прав людини, та пам’яті викладачів і студентів, які виявили особисту мужність, героїзм і вірність військовій присязі, загинули під час відсічі російської збройної агресії на Сході України, відповідно до рішення Вченої ради від 27 квітня 2016 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка засновано академічні стипендії імені Героїв Небесної Сотні та Героїв АТО.

Іменну стипендію призначають студентам двічі на рік, основними критеріями у відборі кандидатур є участь у національно-патріотичних заходах, громадській і волонтерській діяльності, успішне навчання, досягнення в науково-дослідницькій роботі й інших сферах студентського життя.

В Університеті діють академічні іменні стипендій для студентів відповідних факультетів: стипендія імені Ігоря Костенка (географічний факультет), стипендія імені Сергія Кемського (філософський факультет), стипендія імені Богдана Сольчаника (історичний факультет), стипендія імені Дмитра Чернявського (економічний факультет), стипендія імені Володимира Труша (факультет культури та мистецтв) і стипендія імені Степана Петрівського (геологічний факультет).

У 2017 р. академічну стипендію отримували 4 416 студентів, 276 аспірантів та 22 докторанти. Крім того, соціальну стипендію отримували 539 студентів.

Порядок отримання соціальних стипендій

Право на соціальну стипендію мають студенти Університету, які навчаються за денною формою за державним замовленням, за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу успішності, не перебувають в академічній відпустці та належать до таких категорій осіб:
1) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування та особи із їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення Університету, а також студенти Університету, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, згідно із статтею 62 Закону України «Про вищу освіту» та статтею 8 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

2) особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20-22 і 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

3) шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»;

4) які стали студентами впродовж трьох років після здобуття базової та/або повної загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що мають не менш як 15 років стажу підземної роботи або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»;

5) особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та їх діти (до закінчення навчання в Університеті, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»;

6) діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання в Університеті, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»;

7) діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення Університету, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»;

8) діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання в Університеті, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»;

9) особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з
малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV;

10) діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I-III групи;

11) студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

СОЦІАЛЬНОЇ СТИПЕНДІЇ:

1. Для одержання консультативної допомоги щодо коректного написання заяви на призначення соціальної стипендії та встановлення належності оформлення документів, студенти звертаються у Первинну профспілкову організацію студентів Університету (125 кім). Заява про призначення соціальної стипендії повинна містити: прізвище, ім’я та по батькові
студента; число, місяць, рік його народження; зареєстроване та фактичне місце проживання; підставу для отримання соціальної стипендії.
До заяви додаються документи відповідно до соціальної категорії студента.

Детальніше дивись: Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 з подальшими змінами та доповненнями.

2. Заява про призначення соціальної стипендії із належними документами подається для погодження голові стипендіальної комісії відповідного факультету / коледжу. Голова стипендіальної комісії факультету / коледжу, чи уповноважені ним заступники відповідають за перевірку факту включення відповідного студента до рейтингу успішності (відсутність
академічної заборгованості, незадовільного навчання) та достовірності інформації, що міститься у поданих студентом документах.

3. Факт подання погодженої заяви реєструється у журналі вхідної документації стипендіальної комісії факультету / коледжу.

4. В день звернення студента до 18.00 год секретар / диспетчер деканату факультету / дирекції коледжу передає такі документи Стипендіальній комісії Університету (Студентський відділ (225 кім)).

5. Університет до 5 числа кожного місяця подає до органів соціального захисту населення списки студентів, яким призначено соціальну стипендію.
Виплата стипендії здійснюється після перерахунку Університету відповідних коштів Міністерством соціальної політики України через органи соціального захисту.

 Соціальні стипендії

Порядок отримання академічних стипендій

Студенти Університету, які навчаються за денною формою навчання за рахунок коштів державного, мають право на отримання академічних стипендій.
Академічними стипендіями є:
1) стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються
студентам Університету за результатами навчання за певним освітнім рівнем, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;

Детальніше про ці стипендії дивись за посиланням:
Іменна стипендія Верховної Ради України студентам закладів вищої освіти:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1122-10
Академічна стипендія Президента України студентам закладів вищої освіти:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/744-94-%D0%BF
Академічна стипендія Кабінету Міністрів України обдарованим студентам з числа інвалідів:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0325-10
Академічна стипендія імені В.М. Чорновола: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/633-2003-%D0%BF
Академічна стипендія імені М.С. Грушевського: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/209-2006-%D0%BF
Академічні стипендії імені державних діячів першого українського уряду:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/133-2018-%D0%BF
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/07/S22C-6e18070411111-1.pdf
2) ординарні (звичайні) академічні стипендії (1300 грн – для студентів факультетів; 980 – для студентів коледжів);
3) стипендії у підвищеному розмірі:
– студентам, які за рішенням стипендіальної комісії мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні при умові, що
за результатами семестрового контролю за кожен із показників оцінювання, такі студенти отримали не менше 90 балів (1892 грн – для студентів факультетів; 1426 грн – для студентів коледжів);
– студентам, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлюється підвищений розмір академічних стипендій, затвердженим в установленому порядку (1660 грн та 2415 грн – за особливі успіхи у навчанні).

Академічні стипендії призначаються згідно із рейтингом успішності з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.
Детальніше про порядок формування рейтингу та процедуру призначення і виплати академічних стипендій дивись у Правилах призначення академічних стипендій у Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/scholarships/).

Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:
– студентам, які в межах ліміту стипендіатів, визначеного Вченою радою Університету, згідно з рейтингом займають вищі позиції;
– студентам першого року навчання до визначення результатів першого семестрового контролю на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу
до Університету, в межах ліміту стипендіатів, визначеного Вченою радою Університету.
Загальний ліміт стипендіатів встановлюється у відсотках (від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному факультеті / коледжі, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки).

 Академічні стипендії