Програма звітної наукової конференції Університету за 2022 рік

СЕКЦІЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Аудиторія 96, вул. Дорошенка, 41
Керівник секції — проф. Яремко З. М.
Секретар секції — к.т.н. Ващук В. В.
Засідання — 7 лютого, 10 год 00 хв

 1. Соціальна відповідальність роботодавців та працівників у формуванні безпечного професійного середовища.
  Доц. Тимошук С. В., доц. Фірман В. М.
 2. Екологічні наслідки війни в Україні.
  Асист., канд. техн. наук Ващук В. В., асист. Бардін О. І., доц. Писаревська С. В.
 3. Безпекові аспекти дистанційного навчання в умовах воєнного часу.
  Доц. Галаджун Я. В., доц. Муць І. Р., доц. Петришин Р. С., проф. Яремко З. М.
 4. Про підсумки наукової роботи кафедри безпеки життєдіяльності у 2022 році та перспективи на наступний рік.
  Проф. Яремко З. М.
 
Наукові дослідження кафедри охоплюють питання психофізіологічної надійності людини в умовах сучасного урбанізованого середовища, формування елементів культури безпеки життєдіяльності та ризик-орієнтованого мислення засобами освіти.
 
У 2023 році кафедра розпочала виконувати в межах робочого часу викладачів науково-дослідну роботу на тему “Формування соціальної відповідальності за безпеку життєдіяльності в сучасних умовах” (2023-2025 рр.), а у попередній період наукові дослідження велися за такими темами:

 • Формування ризик-орієнтованого мислення в освітньому просторі в умовах інформатизації суспільства (2020–2022 рр.)
 • Ризик-орієнтований підхід до формування відповідальності за особисту та колективну безпеку (2017–2019 рр.)
 • Формування елементів культури безпеки життєдіяльності засобами освіти (2014–2016 рр.)
 • Формування мотивації щодо здорового способу життя засобами освіти (2011–2013 рр.)
 • Формування мотивації щодо посилення відповідальності особи за власну безпеку (2008–2010 рр.)
 • Психофізіологічна стійкість людини в умовах сучасного середовища (2005–2007 рр.)
 • Психофізіологічні особливості людини, професійна спрямованість та безпека життєдіяльності (2002–2004 рр.)
 • Методологічні проблеми викладання безпеки життєдіяльності (1999–2001 рр.)

 

Публікації:

2022 рік

 1. Pavlova I. Adaptation of the academic motivation scale for future professionals in physical education and sports / I. Pavlova, I. Bodnar, V. Shvets, P. Petrytsa, N. Nalyvayko // Cypriot Journal of Educational Science. 2022, 17(4), Р.1009–1023. (DOI: https://doi.org/10.18844/cjes.v17i4.7117)
 2. Grytsenko I. Higher education institution: Distance learning and modern communicative opportunities / I. Grytsenko, N. Borysenko, N. Sydorenko, V. Vashchuk, I. Valuieva // Review of education. 2022. Vol.10(1), e3318. (DOI: https://doi.org/10.1002/rev3.3318)
 3. Кіт Л. Я. Проблема формування навичок домедичної допомоги у закладах вищої освіти / Л.Я. Кіт, В.М. Фірман // Проблеми освіти. 2022. Вип. 1(96). С. 236–252. (DOI: https://doi.org/10.52256/2710-3986.1-96.2022.15)
 4. Ващук В. В. Ризик-орієнтований підхід щодо вакцинації молоді в умовах пандемії COVID-19 / В. В. Ващук, З. М. Яремко // Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності : Зб. наук. праць ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, курсантів та студентів. – Львів : ЛДУБЖД, 2022. С. 296–299.
 5. Тимошук С. В. Соціально-економічні аспекти охорони праці в сучасному мінливому світі праці. / С. В.Тимошук, В. М.Фірман, З. М.Яремко // Охорона праці: освіта і практика. Проблеми та перспективи розвитку охорони праці : Зб. наук. праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів та фахівців-практиків та ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів, аспірантів та ад’юнктів. – Львів : ЛДУБЖД, 2022. С. 42–43.
 6. Галаджун Я. Безпекові аспекти дистанційного навчання / Я. Галаджун, І. Муць, Р. Петришин, З. Яремко // Соціально-психологічні та гуманітарні виміри безпеки життєдіяльності : Зб. наук. праць І науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Львів : ЛДУБЖД, 2022. С. 276–280.

2021 рік

 1. Яремко З. М., Писаревська С. В., Фірман В. М. Системний підхід до управління безпекою на пішохідних переходах. Управління розвитком складних систем. 2020. № 43. С. 192–199. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.43.192-199 . Повний текст
 2. Yaremko Z., Tymoshuk S., Vashchuk V. Systematic approach to work safety management in the workplace. Management of Development of Complex Systems. 2021. № 46. P. 149–154. dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2021.46.149-154. Повний текст
 3. Павлова Ю. О., Наливайко Н. В., Левків Л. В. Характеристика параметрів якості життя, пов’язаної зі здоров’ям, майбутніх педагогів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2021. Вип. 4К (132). C. 144–150. Повний текст
 4. Писаревська С. В., Ващук В. В., Яремко З. М. Усвідомлення студентами проблем, пов’язаних із використанням мобільних телефонів. Педагогіка безпеки. 2020. Т. 5, № 1. С. 35–42. https://doi.org/10.31649/2524-1079-2020-5-1-035-042 . Повний текст
 5. Павлова Ю. О., Наливайко Н. В., Левків Л. В. Структура та параметри якості життя студентської молоді. Фізична культура і спорт: досвід і перспективи : матер. 3-ої Міжнар. наук.-практ. конференції (8-9 квітня 2021, Чернівці). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. 2021. С. 78–79. Повний текст

2020 рік

 1. Тимошук С.В. Безпека професійної діяльності та економічні наслідки. / С.В. Тимошук, В.М. Фірман, Р.С. Петришин // Ефективна економіка. 2020. № 3. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.51 . Повний текст
 2. Наливайко Н.В. Аналіз компонентного складу тіла молодих жінок / Н.В. Наливайко, О.І. Бардін, Ю.О. Павлова // Український журнал медицини, біології та спорту. 2020. Т. 5, № 3 (25). С. 465-470. DOI: 10.26693/jmbs05.03.465 . Повний текст
 3. Бучківська Г.В. Проблеми валеологічної освіти в рамках системного підходу / Г.В. Бучківська, І.І. Демченко, І.В. Бабій, А.С. Нікітенко, М.М. Балух, Н.В. Наливайко, І.А. Максимчук, Б.А. Максимчук / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. Випуск 5(125)20. С. 35-43. DOI: 10.31392/NPU-nc.series 15.2020.5(125).06 . Повний текст
 4. Наливайко Н.В. Аналіз зв’язків між показниками компонентного складу тіла і серцево-судинної системи молодих жінок з різними типами гемодинаміки / Н.В. Наливайко, О.І. Бардін, Ю.О. Павлова, Л.В. Левків // Український журнал медицини, біології та спорту. 2020. Т. 5, № 5(27). С. 394-399. DOI: 10.26693/jmbs05.05.394 . Повний текст
 5. Яремко З.М. Озеленення проти ожиріння / З.М. Яремко, О.А. Нагурський, В.В. Ващук // Охорона праці. 2020. № 7. С. 22-24.
 6. Ващук В.В. Перспективи використання твердих побутових відходів / В.В. Ващук, С.В. Писаревська, З.М. Яремко // Безпека життєдіяльності. 2020. № 4.

2019 рік

 1. Яремко З.М. Концептуальні засади безпечної життєдіяльності людини / З.М. Яремко, В.В. Ващук, Я.В. Галаджун // Ефективна економіка. – 2019. – № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6877 . DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.6 . Повний текст
 2. Яремко З.М. Економіко-інтегральні засади безпечної життєдіяльності / З.М. Яремко, В.В. Ващук, І.Р. Муць // Економіка та держава. – 2019. – № 4. – С. 42-47. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.42 . Повний текст
 3. Pysarevska S.V. Problems of professional self-determination of student’s in higher education institutions / S.V. Pysarevska, Z.M. Yaremko, V.V. Vashchuk, S.V. Tymoshuk // Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Pedagogical Sciences. – 2019. – Vol. 2(97). – P. 61-70. DOI: 10.35433/pedagogy.2(97).2019.61-70 . Повний текст
 4. Наливайко Н.В. Фізіологічні критерії оцінювання рівня соматичного здоров’я студентської молоді / Н.В. Наливайко, Ю.В. Павлова // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – 2019. – Вип. 31. – С. 97-103.
 5. Ващук В.В. Інтернет-мережа – необхідність: нові можливості чи загроза? / В.В. Ващук, С.В. Писаревська, З.М. Яремко // Безпека життєдіяльності. – 2019. – № 2. – С. 33-34.
 6. Тимошук С.В. Соціальна відповідальність та корпоративна культура безпеки праці / С.В. Тимошук, В.В. Ващук, З.М. Яремко // Збірник тез Х-ої Міжнародної науково-методичної конференції, Міжнародної конференції EAS «Безпека людини в сучасних умовах», 6-7 грудня 2018 р., Харків, НТУ «ХПІ». – Харків, 2018. – С. 33-35. URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39136 . Повний текст
 7. Петришин Р.С. Усвідомлення молоддю небезпечних чинників сучасного середовища / Р.С. Петришин, Я.В. Галаджун, І.Р. Муць, А.В. Зелінський, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали XVІІ Міжнародної науково-методичної конференції. 18-19 квітня 2019 року [Електронне видання]. – Рівне: НУВГП, 2019. – С. 16-17. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14739 . Повний текст
 8. Писаревська С.В. Проблеми безпечного користування мобільними телефонами молоддю / С.В. Писаревська, В.В. Ващук, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали XVІІ Міжнародної науково-методичної конференції. 18-19 квітня 2019 року [Електронне видання]. – Рівне: НУВГП, 2019. – С. 39-40. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14739 . Повний текст
 9. Ващук В.В. Перспективи використання твердих побутових відходів / В.В. Ващук, С.В. Писаревська, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали XVІІ Міжнародної науково-методичної конференції. 18-19 квітня 2019 року [Електронне видання]. – Рівне: НУВГП, 2019. – С. 111-112. URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14739 . Повний текст
 10. Павлова Ю. Здоров’я студентської молоді: експрес оцінювання об’єктивних і суб’єктивних показників / Ю. Павлова, Н. Наливайко / Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи» (4-5 квітня 2019 року, м. Чернівці). – 2019. – С. 65-66.

2018 рік

 1. Наливайко Н.В. Формування здоров’язбережувальної компетентності у майбутніх вчителів різного фаху / Н.В. Наливайко, Л.Я. Кіт // Проблеми освіти : збірник наукових праць : статті. – К.: ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”, 2018. – Вип. 89. – С. 244-251. Повний текст
 2. Фірман І.В. Помилка людини серед причин виробничого травматизму / І.В. Фірман, С.В. Тимошук, В.М. Фірман // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2018. – Вип. 84, № 2. – С. 103-108. Повний текст
 3. Тимошук С. Формування ризик-орієнтованого мислення з питань професійної безпеки засобами освіти / С. Тимошук, З. Яремко, В. Ващук // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали ХУІ Міжнародної науково-методичної конференції БЖДЛ-2018. 25-27 квітня 2018 р., Львів, Україна. – Львів, 2018. – С. 53-54.
 4. Яремко З. Статистичний підхід до оцінювання соціального рівня небезпек сучасного середовища / З. Яремко, Я. Галаджун, І. Муць, Р. Петришин // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали XVI Міжнародної науково-методичної конференції БЖДЛ-2018. 25-27 квітня 2018 р., Львів, Україна. – Львів, 2018. – С. 96-97.
 5. Писаревська С. Ризик-орієнтований підхід до формування відповідальності пішоходів за їхню безпеку / С. Писаревська, З. Яремко, В. Фірман // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали ХУІ Міжнародної науково-методичної конференції БЖДЛ-2018. 25-27 квітня 2018 р., Львів, Україна. – Львів, 2018. – С. 123-124.
 6. Ващук В. Формування елементів культури користування інтернет-мережею та запобігання виникненню інтернет-залежності / В. Ващук, З. Яремко // Матеріали I Всеукраїнської наукової конференції “Актуальні питання техногенної та цивільної безпеки України”. 21-22 вересня 2018 року, Миколаїв, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. – Миколаїв, 2018. – С. 203.
 7. Наливайко Н.В. Аналіз сучасного стану здоров’я молоді України / Н.В. Наливайко, Л.Я. Кіт // Збірник наукових праць VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Педагогіка здоров’я”. 18-19 травня 2018 р., м. Харків. − 2018. − С. 244-248.
 8. Тимошук С.В. Соціальна відповідальність та корпоративна культура безпеки праці / С.В. Тимошук, В.В. Ващук, З.М. Яремко // Збірник тез наукових доповідей Х-ї міжнародної науково-методичної конференції та Міжнародної конференції EAS “Безпека людини у сучасних умовах”. 6-7 грудня 2018 р., Харків. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. – С. 33-35.

2017 рік

 1. Яремко З.М. Від ризик-орієнтованого підходу до забезпечення безпеки до ризик-орієнтованого мислення / З.М. Яремко, С.В. Тимошук, В.М. Фірман // Пожежна та техногенна безпека. – 2017. – № 6. – С. 14-15.
 2. Pavlova I. Anthropometric and cardiorespiratory indicators for the evaluation of the Ukrainian youth health / I. Pavlova, N. Nalyvayko, B. Vynogradskyi, A. Okopnyi, L. Kit // The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. – 2017. – Vol. XXXVI. – Р. 424-431. – ISNN 2357-1330. Повний текст
 3. Nalyvayko N.V. Exposure to lead and psychophysiological development in students from Lviv region / N.V. Nalyvayko, H.M. Tkachenko. //Science and education a new dimension. Natural and technical sciences. – 2017. – Vol. 13(121). – P. 19-24. Повний текст
 4. Кіт Л.Я. Пасивне куріння: від індивідуального до соціального ризику / Л.Я. Кіт, Н.В. Наливайко // Загальна теорія здоров’я і здоров’язбереження: колективна монографія / За загальною редакцією проф. Ю.Д. Бойчука. – Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2017. – 480 с. – С. 82-90. Повний текст
 5. Яремко З.М. Пов’язані однією метою / З.М. Яремко, С.В. Тимошук // Охорона праці. – 2017. – № 12. – С.24-25.
 6. Яремко З.М. Ризик-орієнтований підхід до управління безпекою техногенного середовища / З.М. Яремко, С.В. Писаревська, В.М. Фірман // Управління розвитком складних систем. – 2017. – Вип. 31. – С. 179-184. Повний текст
 7. Писаревська С.В. Ризик-орієнтований підхід до забезпечення безпеки пішоходів / С.В. Писаревська, З.М. Яремко, Л.С. Роса // Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві – освіта, наука, практика (SLA-2017): збірка матеріалів ІУ Міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2017. – С. 275-277.
 8. Pavlova I. Analysis of anthropometric and cardio-respiratory indicators for the evaluation of the Ukrainian youth health [Electronic resource] / I. Pavlova, N. Nalyvayko, B. Vynogradskyi [et al.] // ICPESK 2017 International Congress on Physical Education, Sport and Kinetotherapy. Повний текст

2016 рік

 1. Яремко З.М. Статистичне оцінювання рівня усвідомлення небезпек сучасного урбанізованого середовища / З.М. Яремко, Я.В. Галаджун, І.Р. Муць, Р.С. Петришин, А.В. Зелінський // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – 2016. – Вип. 10. – С. 150-160.
 2. Тимошук С.В. Проблеми стресу в студентів педагогічних спеціальностей і педагогів вищої школи / С.В. Тимошук, О.І. Третяк, Л.Ю. Фірман // Вісник ЛДУ БЖД. – 2016. – Вип. 14. – С. 264-270. Повний текст
 3. Писаревська С. Деякі особливості формування професійної мотивації молоді / С.В. Писаревська, З.М. Яремко, С.В. Тимошук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 4 (86). – С. 105-110. Повний текст
 4. Писаревська С. Особливості формування поведінки дітей-пішоходів в умовах родинного виховання / С. Писаревська, З. Яремко, Г. Соханьчак // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2016. – Вип. 30. – С. 71-79. Повний текст
 5. Писаревська С.В. Родинно-освітня складова у підвищенні безпеки руху пішоходів / С.В. Писаревська, Г.А. Соханьчак, З.М. Яремко // Безпека життєдіяльності. – 2016. – № 11. – С. 36-37.
 6. Тимошук С.В. Мотивація у навчально-пізнавальній діяльності студентів: результати діагностичного дослідження / С.В. Тимошук, З.М. Яремко, С.В. Писаревська // Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2016. – № 3. – С. 189-196. Повний текст
 7. Яремко З.М. Формування елементів культури споживання засобами освіти / З.М. Яремко, В.М. Фірман, В.В. Ващук // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід та перспективи”. Львів, 4-6 листопада 2015 р. – Львів: ЛДУБЖД, 2015. – С. 372.
 8. Петришин Р.С. Статистичні критерії оцінювання усвідомлення небезпек сучасного середовища / Р.С. Петришин, Я.В. Галаджун, І.Р. Муць, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: збірник наукових праць XV міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 19-20 травня 2016 р. – К.: “Темпо”, 2016. – С. 194-197.
 9. Тимошук С.В. Ризик-орієнтований підхід у вирішенні питань безпеки праці та охорони здоров’я на робочому місці засобами освіти / С.В. Тимошук, О.Б. Стельмахович, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: збірник наукових праць XV міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 19-20 травня 2016 р. – К.: “Темпо”, 2016. – С. 257-260.
 10. Яремко З.М. Формування відповідальності пішоходів за безпеку руху засобами освіти / З.М. Яремко, С.В. Писаревська, Г.А. Соханьчак // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: збірник наукових праць XV міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 19-20 травня 2016 р. – К.: “Темпо”, 2016. – С. 332-335.
 11. Кіт Л.Я. Чинники, що призводять до розповсюдження шкідливих звичок серед молоді / Л.Я. Кіт // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: збірник наукових праць XV міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 19-20 травня 2016 р. – К.: “Темпо”, 2016. – С. 122-125.
 12. Наливайко Н.В. Сучасні проблеми формування здоров’язбережувальних компетентностей у студентів / Н.В. Наливайко, Л.Я. Кіт // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: збірник наукових праць XV міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 19-20 травня 2016 р. – К.: “Темпо”, 2016. – С. 183-186.

2015 рік

 1. Ващук В.В. Деякі питання інтернет-залежності та психофізіологічні особливості людини / В.В. Ващук, М.Є. Демчина, З.М. Яремко // Комунальне господарство міст. Серія «Технічні науки та архітектура» – 2015. – Вип. 120 (1). – С. 99–101. Повний текст
 2. Муць І.Р. Усвідомлення небезпек сучасного урбанізованого середовища / І.Р, Муць, Я.В. Галаджун, А.В. Зелінський, З.М. Яремко // Комунальне господарство міст. Серія «Технічні науки та архітектура» – 2015. – Вип. 120 (1). – С. 95–98. Повний текст
 3. Стельмахович О.Б. Особливості забезпечення безпеки дорожнього руху / О.Б. Стельмахович, С.В. Писаревська, З.М. Яремко // Комунальне господарство міст. Серія «Технічні науки та архітектура» – 2015. – Вип. 120 (1). – С. 217–220. Повний текст
 4. Тимошук С.В. Особливості формування навчальної мотивації студентів / Тимошук С.В., Третяк О.І. // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2015. – Випуск 2(80). – С. 64–68. Повний текст
 5. Михайлович О.В. Соціальні хвороби, поширення та профілактика / Михайлович О.В., Тимошук С.В. // Комунальне господарства міст. Серія «Технічні науки та архітектура». – 2015. – Випуск 120(1). – С. 126–129. Повний текст
 6. Кіт Л.Я., Наливайко Н.В. Формування здоров’язбережувальних компетентностей у студентської молоді / Л.Я. Кіт, Н.В. Наливайко // Комунальне господарство міст. Серія «Технічні науки та архітектура» – 120(1), 2015. – С. 191–195. Повний текст
 7. Яремко З.М. Розвиток нещасного випадку: усуваємо людський чинник / З. М. Яремко, С.В. Писаревська // Охорона праці. – 2015. – № 8. – С. 40–41. Повний текст
 8. Ващук В.В. Деякі питання інтернет-залежності та психофізіологічні особливості людини / В.В. Ващук, М.Є. Демчина, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали ХІУ Міжнародної науково-методичної конференції, Харків, 21-22 травня 2015 р. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – С. 67–68.
 9. Муць І.Р. Усвідомлення небезпек сучасного урбанізованого середовища / І.Р, Муць, Я.В. Галаджун, А.В. Зелінський, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали ХІУ Міжнародної науково-методичної конференції, Харків, 21-22 травня 2015 р. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – С. 91.
 10. Стельмахович О.Б. Особливості забезпечення безпеки дорожнього руху / О.Б. Стельмахович, С.В. Писаревська, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали ХІУ Міжнародної науково-методичної конференції, Харків, 21-22 травня 2015 р. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – С. 144–145.
 11. Галаджун Я.В. Деякі тенденції в усвідомленні потенційних небезпек / Я.В. Галаджун, І.Р. Муць, Р.С. Петришин, З.М. Яремко // Проблеми цивільного захисту населення: сучасні реалії України: Матеріали І Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, присвяченої 180-річчю Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – C. 25–27.
 12. Михайлович О.В. “Соціальні хвороби поширення та профілактика” /О.В. Михайлович, С.В. Тимошук // Матеріали XIV міжнародної науково-методичної конференції “Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика”, Харків, 21-22 травня 2015 р. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – С. 72–73.
 13. Наливайко Н.В. Формування здоров’язбережувальних компетентностей у студентської молоді / Н.В. Наливайко, Л.Я. Кіт // Матеріали XIV міжнародної науково-методичної конференції “Безпека життєдіяльності людини − освіта, наука, практика” (21-22 травня 2015 р., м. Харків). − 2015. − С. 69–70.
 14. Яремко З.М. Формування елементів культури споживання засобами освіти / З.М. Яремко, В.М. Фірман, В.В. Ващук // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи», Львів, 4-6 листопада 2015 р. – Львів, 2015. – С. 372.

2014 рік

 1.  Яремко З. Де і як навчать запобігти: актуальні проблеми інформаційного змісту програм навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист» / З. Яремко, Р. Петришин, С. Мохняк, В. Гончарук // Надзвичайна ситуація. – 2014. – № 6. – С. 46–47.
 2. Яремко З.М. Соціально-економічне підґрунтя формування мотивації щодо посилення відповідальності за дотримання вимог охорони праці. // З.М. Яремко, С.В. Писаревська, В.М. Фірман // Технополіс – 2014, № 10. – С. 36–37.
 3. Галаджун Я.В. Формування мотивації у молоді щодо підтримання здорового способу життя / Я.В. Галаджун, Р.С. Петришин, І.Р. Муць, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Збірник наукових праць XIIІ міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 15–16 травня 2014 р. – К.: «Талком», 2014. – С. 56–59.
 4. Кіт Л.Я. Шкідливі звички молоді як соціально-педагогічна проблема / Л.Я. Кіт, З. М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Збірник наукових праць XIIІ міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 15–16 травня 2014 р. – К.: «Талком», 2014. – С. 130–133.
 5. Писаревська С.В. Про мотиваційні чинники щодо вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» / С.В. Писаревська, О.Б. Стельмахович, З.М.Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Збірник наукових праць XIIІ міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 15–16 травня 2014 р. – К.: «Талком», 2014. – С. 213–216.
 6. Тимошук С.В. Фізична активність як один із чинників здорового способу життя молоді / С.В. Тимошук, О.І. Третяк, О.І. Бардін, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Збірник наукових праць XIIІ міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 15–16 травня 2014 р. – К.: «Талком», 2014. – С. 279–281.
 7. Писаревська С.В. Про мотиваційні чинники щодо вивчення дисципліни «Основи охорони праці» / С.В. Писаревська, О.Б. Стельмахович, З.М. Яремко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 180-річчю Херсонської державної морської академії «Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика». – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – С. 185–187.
 8. Третяк О.І. Деякі особливості формування відповідальності за стан охорони праці засобами освіти / О.І. Третяк, С.В. Тимошук, З.М. Яремко // Матеріали УІ Міжнародної науково-методичної конференції «Безпека людини в сучасних умовах» / Упорядники: В.В. Березуцький, Є.О. Лаптеєва. – Харків: Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – С. 74–76.

2013 рік

 1. Тимошук С.В. Деякі мотиваційні чинники щодо вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності» / С.В. Тимошук, О.І.Третяк, З.М. Яремко // Проблеми освіти: наук.-метод. зб. – К.: Фахова освіта, 2013. – Вип.76. – С. 54–58.
 2. Яремко З.М. Формування елементів культури безпеки життєдіяльності засобами освіти / З. М. Яремко, Я.В. Галаджун, Р.С. Петришин // Надзвичайна ситуація. – 2013. – № 6. – С. 44–45.
 3. Яремко З. Відповідальність за особисту та колективну безпеку недооцінена / З. Яремко, С. Тимошук, Р. Петришин // Охорона праці. – 2013. – № 9. – С. 24–25.
 4. Яремко З.М. У ХХІ столітті праця – оздоровлювальна / З. М. Яремко, Р.С. Петришин // Технополіс. – 2013. – № 6. – С. 66–67.

2012 рік

 1. Наливайко Н.В. Невідкладна допомога: короткий виклад і тестові завдання: навч. посібник / Н.В. Наливайко. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. –268 с.
 2. Яремко З.М. Безпека на дорогах – наша спільна відповідальність / З.М. Яремко, І.Р. Муць // Безпека життєдіяльності. – 2012. – №1. – С. 25–27.
 3. Муць І. Р. Усвідомлення небезпечних та шкідливих чинників навколишнього середовища серед молоді / І.Р. Муць, Я.В. Галаджун, Р.С. Петришин, С.В. Писаревська, Л.Я. Кіт, С.В. Тимошук, О.І. Третяк, В.В. Дереженець, О.І. Бардін, З.М. Яремко // Збірник наукових праць ХІ Міжнародної науково-методичної конференції «Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика», 19–20 квітня 2012, Донецьк: ПП «Лавис», 2012. – С. 167–171.
 4. Яремко З.М. Формування мотивації щодо посилення відповідальності за особисту та суспільну безпеку засобами освіти / З.М. Яремко // Збірник матеріалів всеукраїнського науково-практичного семінару «Напрями удосконалення вищої освіти з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності», 6-7 червня 2012. – Херсон: ІДУ ЦЗ, НМЦ ЦЗ та БЖД, 2012. – С. 233–236.

2011 рік

 1. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: короткий виклад та засоби оцінювання знань / З.М. Яремко, І.Р. Муць, Я.В. Галаджун // За ред. проф. З.М. Яремка: Навч. посібник. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 268 с.
 2. Яремко З. Охорона праці – головна і планова / Зіновій Яремко, Оксана Третяк // Охорона праці. – 2011. – № 11. – С. 17.
 3. Яремко З.М. Науково-технічний прогрес, розвиток цивілізації та здоров’я людини / Зіновій Яремко, Роман Петришин // Проблеми формування здорового способу життя молоді: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів; / Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 185–189.
 4. Яремко З.М. Класифікація небезпечних та шкідливих виробничих чинників / З.М. Яремко, І.Р. Муць // Охорона праці. – 2011. – № 5. – С. 40–41.
 5. Галаджун Я.В. Особливості підготовки вчителів хімії до викладання основ здоров’я та безпеки життєдіяльності / Я.В. Галаджун, І.Р. Муць, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: Матеріали десятої Міжнародної науково-методичної конференції. – Київ: Центр учбової літератури, 2011. – С. 131–134.
 6. Муць І.Р. Навчання населення з питань цивільного захисту упродовж усього життя / І.Р. Муць, Я.В. Галаджун, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: Матеріали десятої Міжнародної науково-методичної конференції. – Київ: Центр учбової літератури, 2011. – С. 465–468.
 7. Тимошук С.В. Формування мотивації у студентів щодо вивчення навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» / С.В. Тимошук, О.І. Третяк, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: Матеріали десятої Міжнародної науково-методичної конференції. – Київ: Центр учбової літератури, 2011. – С. 607–611.

2010 рік

 1. Наливайко Н.В. Поширення тютюнопаління та вживання алкоголю у студентському середовищі / Н.В. Наливайко, Л.Я. Кіт, З.М. Яремко // Актуальні проблеми формування здоров’я учнівської та студентської молоді в сучасних навчальних закладах: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16–17 грудня 2010 р. м. Черкаси. – Черкаси: ЧНУ, 2010. –  С. 130–134.
 2. Яремко З.М. Ціна компромісу – здоров’я та життя / З.М. Яремко // Охорона праці. –2010. –№ 1. –С. 42–43.
 3. Яремко З.М. Виробничий травматизм: реальний стан не покращується / З.М. Яремко, С.В. Тимошук // Охорона праці. –2010. –№ 6. –С. 24–25.
 4. Яремко З.М. Тривають наукові дискусії / З.М. Яремко // Технополіс. –2010. –№ 6 (162). – С. 35–36.
 5. Галаджун Я.В. Корпоративна соціальна відповідальність та питання безпеки життєдіяльності / Я.В. Галаджун, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-методичної конференції, 20-22 травня 2010 р. м. Львів. –Львів: ЛНУ, 2010. – С. 74–75.
 6. Кіт Л.Я. Проблема водних ресурсів України / Л.Я. Кіт, З.М Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-методичної конференції, 20–22 травня 2010 р. м. Львів. –Львів: ЛНУ, 2010. – С. 127–128.
 7. Третяк О.І. Психологічні особливості формування культури безпеки працівників / О.І. Третяк, О.І. Бардін, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-методичної конференції, 20–22 травня 2010 р. м. Львів. –Львів: ЛНУ, 2010. – С. 175–176.
 8. Муць І.Р. Статистичний аналіз усвідомлення небезпеки та шкідливих чинників / І.Р. Муць, Ж.М. Гущак, З.М Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-методичної конференції, 20–22 травня 2010 р. м. Львів. –Львів: ЛНУ, 2010. – С. 177–179.
 9. Стеців І.Р. Вплив шуму на рівень уваги учнів / І.Р. Стеців, І.Р. Муць, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-методичної конференції, 20–22 травня 2010 р. м. Львів. –Львів: ЛНУ, 2010. – С.181–182.
 10. Тимошук С.В. Прогностична функція кількісних оцінок виробничого травматизму / С.В. Тимошук, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-методичної конференції, 20–22 травня 2010 р. м. Львів. –Львів: ЛНУ, 2010. – С. 303–304.
 11. Oshchapovsky V.V. Activity of the student during evaluation of his Knowledge / V.V. Oshchapovsky, M.S. Koval, Z.M. Yaremko, O.B. Zachko, V.V. Shylo // 10-th European conference of research in chemistry education: Krakow, 2010 July 04–07. –Krakow: Pedagogical University, 2010. – P. 204.
 12. Наливайко Н. Особливості харчування студентської молоді /Н.Наливайко, Л. Кіт, З. Яремко // Всеукраїнська конференція з питань безпеки харчування. Тези доповідей. 27–29 березня 2010 р., м. Київ. –Київ, 2010. – С. 26–28.
 13. Тимошук С.В., Третяк О.І., Наливайко Н.В., Яремко З.М. Формування мотивації щодо дотримання здорового та раціонального харчування / С.В. Тимошук, О.І. Третяк, Н.В. Наливайко, З.М. Яремко // Всеукраїнська конференція з питань безпеки харчування. Тези доповідей. 27–29 березня 2010 р., м. Київ. –Київ, 2010. – С.101–102.
 14. Яремко З.М. Навчання з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту в умовах трансформації вищої освіти / З.М. Яремко // Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару “Безпека життя і діяльності людини. Проблемні питання навчання з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у навчальних закладах освіти”, 27–28 травня 2010 р. –Хмельницький: ІДУУСЦЗ, НМЦЦЗ та БЖД, 2010. – С. 243–246.
 15. Наливайко Н.В. Вплив користування мобільним зв’язком на самопочуття молоді / Н.В. Наливайко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-методичної конференції, 20–22 травня 2010 р. м. Львів. –Львів: ЛНУ, 2010. – С. 179-181.
 16. Дереженець В.В. Оцінка техногенної та природної безпеки // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-методичної конференції, 20–22 травня 2010 р. м. Львів. –Львів: ЛНУ, 2010. – С.75–76.

2009 рік

 

 1. Ощаповский В.В. Новый подход к оцениванию знаний при подготовке специалистов аварийно-спасательных служб / В.В. Ощаповский, З.М. Яремко, М.С. Коваль, Мыхаличко Б.М. // Пожаровзрывобезопасность. –2009. –Т.18, №6. – С.13–16.
 2. Яремко З.М. Мотивація – усьому голова / З.М Яремко // Охорона праці. –2009. –№8. – С.20–22.
 3. Яремко З.М. Навчання населення цивільному захисту / З.М. Яремко, Я.В. Галаджун., І.Р. Муць // Надзвичайна ситуація. –2009. –№3-4. –С.50–51.
 4.   Третяк О.І. Вікові особливості у профілактиці шкідливих звичок / О.І. Третяк, С.В. Тимошук, З.М. Яремко // Безпека життєдіяльності. –2009. –№7. – С.21–22.
 5.  Наливайко Н.В. Вплив свинцевої інтоксикації на психофізіологічний розвиток молоді / Н.В. Наливайко, З.М Яремко, Г.М. Ткаченко, А.К. Маненко // Матеріали восьмої міжнародної науково-методичної конференції “Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика”, 21–22 травня 2009 р., м. Одеса. –Одеса: Успіх, 2009. – С.153–154.
 6. Тимошук С.В. Пошук мотиваційних чинників щодо підвищення безпеки професійної діяльності / С.В. Тимошук, О.І. Третяк, З.М. Яремко // Матеріали восьмої міжнародної науково-методичної конференції “Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика”, 21–22 травня 2009 р., м. Одеса. –Одеса: Успіх, 2009. – С.155–156.
 7. Тимошук С.В. Пошук мотиваційних чинників щодо забезпечення раціонального та здорового харчування / С.В. Тимошук, О.І. Третяк, З.М. Яремко // Безпека життєдіяльності особистості – підґрунтя сталого розвитку суспільства: Всеукраїнська науково-методична конференція з міжнародною участю 24–25 вересня 2009 р., м. Миколаїв: тези доповідей. –Миколаїв: НУК, 2009. – С.95–97.
 8. Nalyvayko N. Psychophysiological indexes among young people and iodine level in organism / N. Nalyvayko, Z.Yaremko, H. Tkachenko, A. Manenko // Materialy V mezinarodni vedecko-praktikca konference “Nastoleni moderni vedy – 2009”, 27 zari – 05 rijna 2009 roku, Praha. –Praha: Publishing House “Education and Science”, 2009. – P.25–29.

2008 рік

 

 1. Яремко З.М., Тимошук С.В., Третяк О.І. Психологічні аспекти забезпечення безпечної життєдіяльності // Безпека життєдіяльності. –2008. –№7-8. – С.28–29.
 2. Наливайко Н.В., Баклицька Л.О., Крижановська Н.Д., Яремко З.М. Оцінка чинників здорового способу життя молоді // Проблеми освіти. –2008. –№56. – С.58–65.
 3. Муць І.Р., Галаджун Я.В., Яремко З.М. Навчання населення з питань цивільного захисту // Матеріали сьомої міжнародної науково-методичної конференції “Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика” 20–21 березня 2008 р., м. Миколаїв: Національний університет кораблебудування. –Миколаїв, 2008. – С.73–74.
 4. Третяк О.І., Тимошук С.В., Яремко З.М. Деякі особливості вивчення надійності роботи людини в системі: середовище – людина – машина // Матеріали сьомої міжнародної науково-методичної конференції “Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика” 20–21 березня 2008 р., м. Миколаїв: Національний університет кораблебудування. –Миколаїв, 2008. – С.110–111.
 5. Наливайко Н.В., Баклицька Л.О., Крижанівська Н.Д., Яремко З.М. Оцінка чинників здорового способу життя молоді на прикладі студентів факультетів природничого та гуманітарного спрямування ЛНУ ім. І.Франка // Матеріали сьомої міжнародної науково-методичної конференції “Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика” 20–21 березня 2008 р., м. Миколаїв: Національний університет кораблебудування. –Миколаїв, 2008. – С.146–147.
 6. Яремко З.М., Галаджун Я.В., Муць І.Р., Тимошук С.В. Деякі проблеми підготовки викладачів основ екології та безпеки життєдіяльності // Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку: Збірник матеріалів Української науково-практичної конференції 25-26 вересня 2008 р. За заг. ред. О.В. Ковальчука, О.А. Блажка. –Вінниця: Видавництво “Едельвейс і К”, 2008. – С.122–125.
 7. Наливайко Н.В., Яремко З.М. Формування здорового способу життя молоді та його складові // Всеукраїнська науково-практична конференція “Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді” 23-25 жовтня 2008 р., м. Львів. Тези доповідей. –Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – С.238–239.
 8. Яремко З., Тимошук С., Третяк О. Формування мотивації в працівників щодо посилення особистої відповідальності за власну та колективну безпеки засобами освіти // Міжнародна наукова конференція “Охорона праці та соціальний захист працівників” 19-21 листопада 2008 р., м. Київ: Збірник матеріалів. –К.: НТУУ “КПІ”, 2008. – С.507–508.

2007 рік

 

 1. Яремко З.М., Галаджун Я.В., Тимошук С.В., Наливайко Н.В. Проблеми запровадження тестових технологій у семестровий контроль знань студентів // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали шостої міжнародної науково-методичної конференції. –К.: Самміт-Книга, 2007. – С.124.
 2. Третяк О.І., Мудровська Л.В., Яремко З.М., Бардін О.І. Особливості попередження втоми і перевтоми у студентів // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали шостої міжнародної науково-методичної конференції. –К.: Самміт-Книга, 2007. – С.177–178.
 3. Яремко З.М., Галаджун Я.В., Муць І.Р. Деякі уроки Ожидівської аварії // Матеріали 7-ої регіональної науково-методичної конференції “Безпека життєдіяльності” та студентської конференції “Харківщина, студентство та екологія”. –Харків, 2007. – С.64–65.
 4. Янчук М., Баклицька Л. Масаж як зісіб підтримання фізичної форми, профілактики та лікування різних травм та захворювань // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів “Проблеми формування здорового способу життя”. –Львів: Вид. центр ЛНУ, 2007. – С.233-234.
 5. Дзюба О., Баклицька Л. Психологічні аспекти здоров’я // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів “Проблеми формування здорового способу життя”. –Львів: Вид. центр ЛНУ, 2007. – С.235–236.

2006 рік

 

 1. Мудровська Л.В., Яремко З.М., Третяк О.І. Вікові особливості профілактики синдрому набутого імунодефіциту людини засобами освіти та виховання // Проблеми освіти. – 2006. – №48. – С.68–72.
 2. Яремко З.М., Тимошук С.В. Психологічні аспекти викладання дисциплін з безпеки життєдіяльності // Проблеми техногенного та кадрового забезпечення в техногенно-екологічній сфері. –2006. – С.84–88.
 3. Яремко З.М., Галаджун Я.В., Муць І.Р., Третяк О.І. Складові забезпечення безпеки людини // Матеріали V науково-методичної конференції з міжнародною участю “Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика”. –Харків: ХНАДУ, 2006. – С.104.
 4. Яремко З.М., Мудровська Л.В. Тенденції у профілактиці шкідливих звичок // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції “Формування патріотизму, моральності, культури, здорового способу життя у студентської молоді”. – Одеса: Астропринт, 2006. – С.158–159.

2005 рік

 

 1. Баклицька Л., Крижановська Н., Мудровська Л. Стресові стани у дітей як психолого-педагогічні проблема // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. –2005. –Вип. 20. – С.154–162.
 2. Мудровська Л.В., Яремко З.М., Бардін О.І., Баклицька Л.О., Крижановська Н.Д. Валеологічні та психолого-педагогічні аспекти статевого виховання // Матеріали IV Всеукраїнської науково-методичної конференції “Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика”. –Київ, 2005. – С.163–165.
 3. Яремко З.М., Галаджун Я.В., Муць І.Р., Третяк О.І. Психофізіологічні особливості людини, професійна спрямованість та безпека життєдіяльності // Матеріали IV Всеукраїнської науково-методичної конференції “Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика”. –Київ, 2005. – С.67–69.

2004 рік

 

 1. Яремко З.М., Третяк О.І., Муць І.Р. Психофізіологічна надійність людини в умовах сучасного виробництва // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції “Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика”. –Рівне, 2004. – С.22–23.
 2. Баклицька Л.О., Мудровська Л.В, Крижановська Н.Д., Яремко З.М. Медичні та біологічні аспекти біоритмології в організації навчально-виховного процесу в середній школі // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції “Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика”. –Рівне, 2004. – С.24–25.
 3. Галаджун Я.В., Муць І.Р., Яремко З.М. Методика викладання навчального предмета “Основи безпеки життєдіяльності” у середній школі // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції “Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика”. –Рівне, 2004. – С.31–32.

2003 рік

 

 1. Мудровська Л.В., Баклицька Л.О., Крижановська Н.Д., Яремко З.М. Адаптивна здатність організму людини в умовах антропогенно зміненого середовища // Матеріали другої науково-методичної конференції “Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика”. –Київ, 2003. – С.127–129.
 2. Яремко З.М., Галаджун Я.В., Дереженець В.В., Муць І.Р., Ковтун Р.М., Третяк О.І. Кореляційні співвідношення між деякими психофізіологічними особливостями людини, рівнем уваги та ступенем задоволення основних потреб // Матеріали другої науково-методичної конференції “Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика”. –Київ, 2003. – С.142–144.
 3. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: нові підходи і нові проблеми // Безпека життєдіяльності. –2003. –№4. – С.5–6.
 4. Галаджун Я.В., Муць І.Р., Яремко З.М. Методика викладання навчального предмета “Основи безпеки життєдіяльності” у середній школі // Науково-методична конференція “Безпека життєдіяльності”: Тези доповідей. –Харків, 2003. – С.101–103.
 5. Мудровська Л.В., Баклицька Л.О., Крижановська Н.Д., Яремко З.М. СНІД – загроза світовій безпеці // Науково-методична конференція “Безпека життєдіяльності”: Тези доповідей. –Харків, 2003. –С.103–104.
 6. Третяк О.І., Яремко З.М. Мотивація системи професійного відбору // Науково-методична конференція “Безпека життєдіяльності”: Тези доповідей. –Харків, 2003. – С.105–106.

2002 рік

 

 1. Яремко З.М., Ковтун Р.М., Галаджун Я.В., Третяк О.І. Методологічні проблеми викладання безпеки життєдіяльності // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука і практика: Матеріали першої науково-методичної конференції. –Київ: НАУ, 2002. – С.16–18.
 2. Яремко З.М., Дереженець В.В., Дзяний Р.Б. Компонента цивільної оборони у безпеці життєдіяльності // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука і практика: Матеріали першої науково-методичної конференції. –Київ: НАУ, 2002. – С.32–34.
 3. Яремко З.М. Науково-технічний прогрес та безпека життєдіяльності // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука і практика: Матеріали першої науково-методичної конференції. – Київ: НАУ, 2002. – С.171–174.
 4. Яремко З.М., Галаджун Я.В. Міжпредметні зв’язки при вивченні хімії та основ безпеки життєдіяльності в середній школі // Всеукраїнська науково-практична конференція “Шляхи розвитку шкільної хімічної освіти в Україні”: Тези доповідей. –Львів, 2002. – С.41.
 5. Мудровська Л.В., Баклицька Л.О., Крижановська Н.Д. Роль медичних знань у підготовці педагогічних кадрів // Вісник Львів. ун-ту. Серія педагогічна. –2002. –Вип.16. –Ч.1. – С.124–130.

2000 рік

 

 1. Яремко З.М., Ковтун Р.М. Науково-технічний прогрес, розвиток та безпека життєдіяльності // Международная научно-практическая конференция “Экологическая и техногенная безопасность”: Сборник научных трудов. –Харьков, 2000. – С.173–177.
 2. Яремко З.М. Від безпеки держав – до безпеки особи // Охорона праці. –2000. –№8. – С.44–45.
 3. Яремко З.М. Модель підготовки студентів з безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах // Збірник наукових праць: Педагогічні науки. Вип.18. –Херсон: Айлант, 2000. –  С.164–167.
 4. 1999 рік
 5. Яремко З.М. Людина завжди ризикує // Охорона праці. –1999. –№10. –С.13–15.
 6. Яремко З., Дзяний Р. Прогрес гарантує можливості, а не саму безпеку // Надзвичайна ситуація. –1999. –№12. – С.17–19.
 7. Яремко З.М., Ковтун Р.М., Футей О.В. Роль знань фізики у формуванні сучасного світогляду і безпека життєдіяльності // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції “Актуальні проблеми викладання та навчання фізики у вищих освітніх закладах”. –Львів: Ліга-Прес, 1999. – С.171-173.