Кафедра забезпечує на усіх факультетах Університету відповідно до навчальних планів підготовки бакалаврів  викладання таких навчальних дисциплін:

Безпека життєдіяльності

Програма вивчення навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» складена відповідно до освітньої програми підготовки бакалаврів. Вивчення дисципліни забезпечує формування загальних компетентностей щодо навиків здійснення безпечної діяльності та системи цінностей, які передбачають відповідальну професійну й соціальну поведінки, а також здоровий спосіб життя, що є важливими для успішної професійної діяльності.
Набуті компетентності спрямовуються на створення і підтримання здорових та безпечних умов життя і діяльності людини, забезпечення безпеки людини як у повсякденних умовах побуту та виробництва, так і за надзвичайних ситуацій та сприяють формуванню елементів культури безпеки й ризик-орієнтованого мислення, за якого питання безпеки людини й збереження навколишнього середовища розглядаються на сучасному етапі як найважливіші пріоритети життєдіяльності.
Програма дисципліни розроблена відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України і передбачає її вивчення за трьома змістовними модулями:

  1. Наукові засади безпеки життєдіяльності
  2. Цивільний захист
  3. Основи здорового способу життя та долікарської допомоги

На вивчення навчальної дисципліни передбачено 90 годин (3 кредити ECTS).

Охорона праці

Програма вивчення навчальної дисципліни «Охорона праці» складена відповідно до освітньої програми підготовки бакалаврів. Вивчення дисципліни забезпечує формування працеохоронних компетентностей ефективного управління охороною праці на основі визнання пріоритету життя і здоров’я працівників над результатами виробничої діяльності та з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу і міжнародного досвіду.
Набуті компетентності спрямовуються на покращення умов праці на робочому місці з метою збереження здоров’я і працездатності працівників під час професійної діяльності та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та особисту безпеку.
Програма дисципліни розроблена відповідно до вимог нормативно-правових документів з питань охорони праці і передбачає її вивчення за двома змістовними модулями:

  1. Нормативно-правове забезпечення безпеки праці та охорони здоров’я працівників
  2. Гігієна праці, виробнича санітарія та технічна безпека в системі охорони праці

На вивчення навчальної дисципліни передбачено 90 годин (3 кредити ECTS).

Охорона здоров’я дітей та шкільна гігієна

Програма вивчення навчальної дисципліни «Охорона здоров’я дітей та шкільна гігієна» складена відповідно до освітньої програми підготовки бакалаврів. Вивчення дисципліни забезпечує формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців, направленої на збереження й зміцнення здоров’я школярів під час навчально-виховного процесу через усвідомлення необхідності найбільшої цінності здоров’я.
Набуті компетентності спрямовуються на збереження та зміцнення здоров’я школярів через організацію навчально-виховного процесу та опанування практичними прийомами і навиками оцінювання функціонального стану систем організму школярів, а також допомоги в загрозливих для життя станах.
Програма дисципліни розроблена відповідно до нормативно-правових документів з урахуванням сучасних наукових досліджень із регламентації гігієнічних умов і режимів навчання для чинних форм організації навчально-виховного процесу і передбачає її вивчення за двома змістовними модулями:

  1. Валеологічні та соціальні аспекти здоров’я дітей та підлітків
  2. Медико-біологічні аспекти здоров’я дітей та підлітків

На вивчення навчальної дисципліни передбачено 90 годин (3 кредити ECTS).