Підсумки наукового життя Університету у 2021 році

Традиційно в останній місяць року у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбувається цикл підсумкових засідань Науково-технічної ради, під час яких учасники зібрань заслуховують та обговорюють річні звіти про наукову роботу факультетів і структурних підрозділів. Цьогоріч факультети і структурні підрозділи розпочали представляти звіти 13 грудня і завершили 16 грудня.

На останньому у цьому році засіданні, яке відбулося 22 грудня, Науково-технічна рада затвердили Ухвалу «Про підсумки наукової діяльності Університету у 2021 році» та окреслила основні завдання і цілі ЛНУ ім. Івана Франка у сфері науки і техніки на 2022 рік.

Згідно із ухвалою Науково-технічної ради, у 2021 році Львівський університет продемонстрував вагомі здобутки в науковій роботі. Хороші наукові результати упродовж показували і працівники, і студенти та аспіранти Університету, які брали активну участь у наукових конференціях, займалися фундаментальними дослідженнями та прикладними розробками у різних галузях знань, після чого публікували результати своїх напрацювань у всеукраїнських і міжнародних виданнях.

У 2021 році наукові дослідження в Університеті виконували 1964 науково-педагогічні працівники, із них – 280 докторів наук, 1164 кандидати наук, та 211 штатних наукових працівників Науково-дослідної частини, із них – 9 докторів і 65 кандидатів наук.

Наполеглива праця вчених ЛНУ ім. Івана Франка вже традиційно була широко представленою у друкованих виданнях України та світу. Так, упродовж 2021 року науковці Університету опублікували 170 монографій, 19 підручників, 102 навчальні посібники, 3438 статей, з них 807 – у журналах, які індексуються в наукометричних базах даних Scopus і Web of Scienсe (серед них 390 – у журналах з фактором впливовості), 659 – у журналах, які включені до наукометричної бази даних Index Copernicus, та 167 – в інших закордонних виданнях. Окрім того, в Університеті вийшли друком 59 випусків Вісника Львівського університету та інших періодичних видань. Загалом ЛНУ ім. Івана Франка є засновником і видавцем 50-ти наукових періодичних видань, а саме Вісника Львівського університету (21 Серія), 17 збірників наукових праць, 11 наукових і одного науково-популярного журналу.

Варто відзначити, що у Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук і доктора філософії, у категорії «А» перереєстровано «Журнал фізичних досліджень». У категорії «Б» – 23 видання Університету.

Важливим показником є також те, що низка видань ЛНУ ім. Івана Франка входять до наукометричних баз даних. Так, «Вісник Львівського університету. Серія біологічна», «Журнал фізичних досліджень» і «Журнал обчислювальної та прикладної математики. Серія обчислювальна математика» входять до наукометричної бази даних Web of Science; «Журнал фізичних досліджень» і «Математичні студії» входять до наукометричної бази даних Scopus; «Вісник Львівського університету. Серія географічна», «Вісник Львівського університету. Серія журналістика», «Вісник Львівського університету. Серія соціологічна», «Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії», «Вісник Львівського університету. Серія юридична», збірники наукових праць «Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник», «Іноземна філологія», «Мова і суспільство» та журнал «Біологічні студії» входять до наукометричної бази даних Index Copernicus International; збірник «Іноземна філологія» входить до наукометричної бази даних EBSCO; журнал «Український часопис конституційного права» – до Scientific Indexing Services та Academic Resource Index.

Безумовно, перспективним і позитивним показником роботи Львівського університету є захист дисертаційних робіт. У 2021 році наукові та науково-педагогічні працівники, а також докторанти та аспіранти Університету захистили 28 докторських і 112 кандидатських дисертацій (із них 6 – випускники докторантури, 52 – випускники аспірантури). У 2021 році у докторантурі перебували 20 докторантів, в аспірантурі навчалися 795 аспірантів.

За вагомий внесок у розвиток науки та високі здобутки у різних сферах понад 70 наукових та науково-педагогічних працівників Львівського університету відзначили державними нагородами, почесними званнями, преміями та іншими відзнаками.

Незважаючи на роботу у режимі карантинних обмежень, 2021 рік був для Львівського університету періодом активного обміну науковим досвідом і знаннями. Адже упродовж року в Університеті відбулися 107 наукових конференцій, з них 49 – міжнародні. Науковці виступили з 2780 доповідями на наукових конференціях і виголосили 1771 доповідь на Звітній науковій конференції Університету за 2020 рік.

Найефективніші розробки науковців захищено 11 патентами України, з них 4 – на винаходи. До Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» подано 10 заявок, із них 2 – на винаходи.

Наукова активність студентської молоді є однією із ключових у діяльності колективу Університету, адже лише завдяки конференціям, конкурсам та іншим заходам молоді вчені можуть сповна розкрити свій потенціал. Для створення сприятливих умов для наукової активності студентів упродовж 2021 року у Львівському університеті проводили численні студентські конференції, олімпіади, семінари та конкурси. Зокрема, на базі Університету відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальностей «Переклад», «Прикладна математика і механіка» та «Соціолінгвістика» (проведено у дистанційному режимі).

У II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із різних галузей знань і спеціальностей взяли участь 137 студентів, із них 34 молоді науковці стали призерами інтелектуальних змагань. Крім того, студентська молодь демонструючи свої знання, навички і творче мислення, здобувала перемоги й в інших всеукраїнських і міжнародних конкурсах та змаганнях. Серед найбільш яскравих здобутків варто виокремити досягнення команди студентів факультету прикладної математики та інформатики, яка посіла ІІІ місце на Міжнародній олімпіаді з програмування 2021 р. (півфінал Південно-Східної Європи), що одночасно є півфіналом студентського Чемпіонату світу з командного програмування (ICPC 2022).

Загалом у цьогорічному доробку студентів – 531 наукова стаття і тези 1532 доповідей на конференціях. У роботі наукових конференцій взяли участь 1737 студентів, з них 747 – у міжнародних.

Також упродовж року вчені Університету успішно завершили виконання низки актуальних наукових проєктів. Детальніше із напрацюваннями науковців можна ознайомитися в ухвалі НТР.

Серед знакових досягнень структурних підрозділів Університету Науково-технічна рада відзначила високий рівень організації наукової роботи та вагомі здобутки працівників хімічного, фізичного, біологічного та географічного факультетів (природничі науки), факультету управління фінансами та бізнесу, історичного, юридичного та філософського факультетів (соціогуманітарні науки).

Науковці юридичного, історичного, економічного факультетів та факультету міжнародних відносин досягли високих показників у виданні монографій, а вчені біологічного факультету, факультету управління фінансами та бізнесу, факультету міжнародних відносин, факультету культури і мистецтв, економічного та механіко-математичного факультетів відзначилися тим, що видавали монографії у закордонних видавництвах.

Велику кількість підручників опублікували працівники факультету міжнародних відносин та юридичного факультету. Географічний факультет, факультет іноземних мов та філософський факультет Науково-технічна рада виокремила за активність в опублікуванні посібників.

Найбільше статей у виданнях з фактором впливовості опублікували науковці фізичного, хімічного, біологічного факультетів, а також факультету електроніки та комп’ютерних технологій. Натомість вчені факультету іноземних мов, економічного та юридичного факультетів найактивніше публікували статті у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних – Web of Science, Scopus, Index Copernicus (соціогуманітарні науки).

Найкращі показники у сфері патентно-ліцензійної діяльності продемонстрували вчені факультету електроніки та комп’ютерних технологій, хімічного та фізичного факультетів.

Найінтенсивніше залучали ґрантові кошти на наукову роботу працівники хімічного, біологічного та фізичного факультетів, а найуспішніше виконували госпдоговори вчені хімічного факультету, факультету електроніки та комп’ютерних технологій і фізичного факультету.

Факультет прикладної математики та інформатики Наукова-технічна рада виокремила за значні досягнення в підготовці студентів до міжнародних турнірів з програмування. Геологічний факультет демонстрував вагомі досягнення у міжнародній співпраці. Ботанічний сад, Астрономічна обсерваторія та Наукова бібліотека активно працювали у науково-просвітницькій сфері, а колектив факультету культури і мистецтв демонстрував найкращі взірці культурно-просвітницької роботи.

Одним із найважливіших досягнень кожного факультету є студентські перемоги. Науково-технічна рада у своїй ухвалі виокремила велику кількість нагород Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, яку здобули студенти економічного, юридичного, історичного та філософського факультетів.

Також НТР відзначила значну кількість захистів кандидатських дисертацій працівників та випускників аспірантури на юридичному факультеті (18), філологічному факультеті (11), факультеті іноземних мов (9), біологічному факультеті (8), факультеті міжнародних відносин (8), а також захист дисертації в рамках міжнародної програми спільного наукового керівництва на механіко-математичному факультеті.

Окрему увагу члени Науково-технічної ради акцентували на важливості функціонування центрів колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія матеріалознавства інтерметалічних сполук» та «Міжуніверситетський центр колективного користування клітинної біології та біоенергетики» та діяльності Центру досконалості імені Жана Моне «Західноукраїнський дослідницький центр з європейських студій».

В ухвалі Науково-технічна рада також наголосила на необхідності інтенсифікації зусиль працівників Університету, спрямованих на залучення додаткових джерел фінансування. Серед недоліків НТР назвала факти не зазначення афіліації «Львівський національний університет імені Івана Франка» в низці статей працівників Університету в журналах, що індексуються в наукометричних базах даних.

Окрім підсумкових пунктів, ухвала Науково-технічної ради містить також чимало перспективних планів і цілей на 2022 рік. Зокрема, серед завдань колективу Університету варто виокремити сприяння розвитку Наукового парку Університету «Інновації та підприємництво», підготовку стартапів, розширення можливості підтримки молодих науковців Університету шляхом залучення до участі в держбюджетних темах, міжнародних проєктах і ґрантах, стипендійних програмах тощо, сприяння формуванню міжфакультетських наукових груп для підвищення якісного складу учасників потенційних держбюджетних тем, створення ключових лабораторій, нових центрів колективного користування науковим обладнанням, активізацію трансферу технологій, запровадження публічного онлайн-курсу «Studium Generale» із залученням провідних вчених різних факультетів з доповідями про актуальні наукові дослідження та багато іншого.

Також ухвала Науково-технічної ради передбачає низку пунктів щодо клопотання перед Міністерством освіти і науки України про ключові питання наукового життя Львівського університету та України.

Із ключовими завданням Львівського університету і сфері наукової роботи можна ознайомитися в Ухвалі «Про підсумки наукової діяльності Університету у 2021 році».

Світлини: Олега Вівчарика Більше фото