KrykunМикола Григорович (09.V.1932, м. Житомир) – історик, канд. іст. наук (Народонаселення Подільського воєводства в XVII–XVIII ст. (1629–1776 рр.), 1965), доц. (1971), д-р іст. наук (Адміністративно-територіальний устрій Правобережної України в XV–XVIII cт. (воєводства і повіти), 1992), проф. (1994). Закінчив іст. ф-т Львів. ун-ту (1957), аспірантуру (1963), стажувався у Польщі (1962, 1967, 1972, 1976, 1980, 1988, 1991, 1995, 1997, 1998), Чехословаччині (1972), Болгарії (1985). У 1957–58 учителював; 1958–60 ст. лаборант, 1960–70 асист., 1971–84 доц., 1984–92 зав. каф. історії півд. і зах. слов’ян, 1992–94 доц., з 1994 проф. каф. історії слов’ян. країн Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: історія укр. земель у складі Пол. держави у XV–XVIII ст.: адмін.-тер. устрій, соціально-екон. і політ. розвиток, демогр. розвиток, козацтво, джерелознавство.

Бл. 180 праць, зокр., Земські уряди на українських землях у XV–XVIII ст. (Зап. НТШ. 1994. Т. 228); Історія Польщі (Львів, 2002; зі співавт.); Між війною і радоюКозацтво Правобережної України в другій половині XVII–на початку XVIII століття: Статті і матеріали (К., 2006); Брацлавське воєводство в XVI–XVIII століттях: Статті і матеріали (Львів, 2008); Документи Брацлавського воєводства 1566–1606 років (Львів, 2008; співупоряд., авт. вступу); Інвентар Меджибізької волості 1717 року (Львів, 2009).

Член ради іст. ф-ту, вченої ради з захисту канд. дис. Львів. ун-ту, вченої ради з захисту канд. і докт. дис. Ін-ту українознавства (1993–2006), Ін-ту укр. археографії і джерелознавства (м. Київ, 1994–96); член ред. колегії зб. “Проблеми слов’янознавства”; відп. ред. “ВЛУ. Сер. іст.” (1995–99). Дійс. член НТШ (з 2002). Засл. проф. Львів. ун-ту (2007).

Л-ра: Баженов Л.В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців XIX–XX ст. Історіографія. Бібліографія. Матеріали. Кам’янець-Подільський, 1993; Хто є хто в Україні. Політики. Підприємці. Військові. Науковці. Діячі культури. Спортсмени. К., 1997; Историки-слависты СССР: Биобиблиогр. словарь-справочник. М., 1982; Зашкільняк Л. Штрихи до портрета історика // ВЛУ. Сер. іст. 2002. Вип. 37. Ч. 1.

Т. Полещук