Дисертант

Кіосе Тетяна Олександрівна

Тема

Природні алюмосилікати та вуглецеві матеріали, функціоналізовані сполуками
d-металів. Синтез, властивості, застосування

Дата захисту

12.06.2024

Інформація про захист

Захист дисертації  відбудеться  12 червня 2024 року о 14:00 годині в аудиторії № 2 хімічного факультету (вул. Кирила і Мефодія, 6)

Місце праці

Доцент кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова.

Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована  вчена  рада  з  присудження  наукового  ступеня  доктора  наук Д 35.051.10 Львівського національного університету імені Івана Франка утворена згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 320 від 07 квітня 2022 року (профіль ради: 02.00.01 «Неорганічна хімія», 02.00.03 «Органічна хімія», 02.00.04 «Фізична хімія»)

Кафедра, де виконана дисертація

Кафедра неорганічної хімії та хімічної освіти Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова

Анотація

Дисертаційна робота присвячена розробці системних підходів регульованого модифікування  різних за походженням, фазовим та хімічним складом природних  неорганічних сорбентів і вуглецевих волокнистих матеріалів; отриманню функціоналізованих сполуками d-металів матеріалів із каталітичними властивостями в реакціях окиснення монооксиду карбону та діоксиду сульфуру; вдосконаленню та поглибленню узагальненої моделі для визначення прогнозованого впливу носія на активність закріплених сполук d-металів (функціоналізованих матеріалів); обґрунтуванню використання новітніх матеріалів в засобах індивідуального захисту органів дихання. В дисертаційній роботі використовували наступні різні за походженням природні сорбенти: кліноптилоліт – (П-Кл); морденіт – (П-Морд);  базальтовий туф – (П-БТ(1)*); бентоніти (П-Бент(Г)), (П-Бент(К)), (П-Бент(Д)); дисперсні кремнеземи – трепели (П-Тр(К-І), П-Тр(К-ІІ)), (П-Тр(М-П), П-Тр(З). Крім того, досліджувалися вуглецеві волокнисті матеріали (ВВМ), прекурсором яких була гідратцелюлоза. Доведено, що найбільш важливими чинниками, які визначають вплив носія на активність закріплених сполук Pd(II) і Cu(II) в реакції окиснення СО киснем, а також сполук Pd(II), Cu(II), Mn(II), Co(II), Fe(III) в реакції окиснення SO2 є наступні: фазовий склад та співвідношення фаз; вибіркова та конкурентна адсорбція іонів металів; спорідненість та міцність зв’язків іонів металів з активними центрами поверхні носія; адсорбційна здатність носіїв по відношенню до води та дегідратація поверхні носіїв; термодинамічна активність адсорбованої води при різному ступені заповнення поверхні; протолітичні та редокс-властивості поверхні носія. Науково обґрунтовано та експериментально доведено, що носій не є інертною підложкою, а через свої властивості істотно впливає на стан компонентів каталізатора, процеси поверхневого комплексоутворення, склад металокомплексів та їх каталітичну активність. Доведено, що на відміну від природних носіїв, вуглецеві волокнисті матеріали (ВВМ) мають високо розвинену мікропористу структуру та суттєво впливають на фазовий склад компонентів каталізатора. Завдяки відновним властивостям ВВМ утворюється фаза Pd0; високе значення рН суспензії (7,81-8,15) сприяє формуванню фази Cu2(OH)3Cl.  Розроблено типоряд високоактивних з низьким вмістом паладію(ІІ)
(0,15-0,50 мас.%) каталізаторів Pd(II)-Cu(II)/ ( – кліноптилоліт, морденіт, бентоніти, базальтовий туф, дисперсний кремнезем, вуглецеві волокнисті матеріали) для спорядження засобів індивідуального захисту органів дихання «Одисей», газопилозахисна напівмаска «Платан», саморятівник термозахисний термокомпенсуючий «Супровідник» та  «Саморятівник з блоком примусового подавання очищеного повітря в зону дихання». Наукові положення та результати цього дослідження впроваджені  в навчальний процес.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Опоненти

Офіційний опонент:Гельмбольдт Володимир Олегович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичної хімії та технології ліків Одеського національного медичного університету, спеціальність 02.00.01 – неорганічна хімія.Завантажити відгук

Офіційний опонент:Зінченко Віктор Федосійович, доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу хімії функціональних неорганічних матеріалів Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського, спеціальність 02.00.01 – неорганічна хімія. Завантажити відгук

Офіційний опонент:Сливка Юрій Іванович, доктор хімічних наук, старший дослідник, доцент кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність 02.00.01 – неорганячна хімія.Завантажити відгук

Файл дисертації

Файл автореферату

Облікова картка дисертації

Трансляція офіційного захисту

Файл відео