Дисертант

Мартинюк Галина Валентинівна

Тема

Фізико-хімія полімер-полімерних композитів з контрольованими функціональними властивостями

Дата захисту

11.06.2024

Інформація про захист

Захист дисертації  відбудеться 11 червня 2024 року о 14:00 годині в аудиторії  № 2 хімічного факультету (вул. Кирила і Мефодія, 6)

Місце праці

Професор кафедри екології, географії та хімії Рівненського державного гуманітарного університету.

Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована  вчена  рада  з  присудження  наукового  ступеня  доктора  наук Д 35.051.10 Львівського національного університету імені Івана Франка утворена згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 320 від 07 квітня 2022 року (профіль ради: 02.00.01 «Неорганічна хімія», 02.00.03 «Органічна хімія», 02.00.04 «Фізична хімія»)

Кафедра, де виконана дисертація

Кафедра екології, географії та хімії Рівненського державного гуманітарного університету

Анотація

В роботі досліджено фізико-хімічні закономірності синтезу полімерних композитів на основі термореактивних та термопластичних полімерних матриць, дисперсних мінеральних та електропровідних полімерних наповнювачів; встановлено взаємозв’язок між умовами синтезу, структурою і властивостями отриманих матеріалів. Запропоновано нові підходи до створення функціональних полімерних композитів нового покоління з контрольованими властивостями різного застосування. Розглянуто механізми отвердіння епоксидних смол отвердниками різної природи та досліджено вплив природи і вмісту мінеральних та полімерних наповнювачів на термодинамічні та кінетичні параметри формування полімерних композитів на основі епоксидних смол ЕД−20 та УП−655. Запропоновано нові композиційні матеріали подвійного призначення на основі епоксидного олігомеру ЕД-20 та полімерних і магнітних наповнювачів, які володіють як поглинанням, так і низьким відбиванням електромагнітного випромінювання ІЧ діапазону, а також антикорозійними та міцнісними характеристиками. З’ясовано  вплив полімерних матриць (полівінілового спирту (ПВС), поліакрилової (ПАК) та поліметакрилової  (ПМАК) кислот, а також стиромалю (СтМА)) на початкові етапи окиснення мономера, що характерно для процесів «матричної» полімеризації і підтверджено ІЧ спектроскопією. Вивчено умови формування полімер-полімерних композитів спряжених поліаміноаренів (поліаніліну (ПАн), полі-о-анізидину (ПоА), полі-о-толуїдину (ПоТІ)) в матрицях ПВС, ПАК та ПМАК в умовах окиснювальної полімеризації аміноаренів, які можна використати як гнучкі елементи оптичних сенсорів газових середовищ для моніторингу продуктів харчування та виявлення токсичних сполук в атмосферному повітрі. Вперше запропоновано метод формування композитів полістирен-поліамінорен (ПС−ПА) хімічною полімеризацією аміноаренів (о-толуїдину або аніліну) в толуельному розчині полістирену та толуенсульфокислоти. Досліджено молекулярну і кристалічну структуру, термостабільність, а також електричні властивості утворених композитів. При дослідженні електричних властивостей полімер-полімерних композитів встановлено, що концентраційна залежність питомої електропровідності від вмісту полімерних наповнювачів проявляє перколяційний характер зі значенням «порогу перколяції» 1,7−10,0 об. %. За допомогою скейлінгового закону (модель Кіркпатріка) вперше розраховані критичні параметри електропровідності «t» і «s»  до і після порогу перколяції. Проаналізовано результати термомеханічних досліджень композитів електропровідних полімерів (ПАн, ПоА, ПоТІ) з діелектричними полімерними матрицями – ПВС, ПММА, ПБМА, СтМА. З’ясовано можливість використання органо-неорганічних гібридних композитів на основі ПАн та ПоТІ, наповнених неорганічними  наповнювачами оксидного типу (SiO2, TiO2) для створення нових сенсорних матеріалів з контрольованими властивостями.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Опоненти

Офіційний опонент:Киця Андрій Романович, доктор хімічних наук, старший дослідник, в.о. директора Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка Національної академії наук України, спеціальність 02.00.04 – фізична хімія.Завантажити відгук

Офіційний опонент:Вретік Людмила Олександрівна, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри хімії високомолекулярних сполук хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук. Завантажити відгук

Офіційний опонент:Макота Оксана Іванівна, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри фізичної, аналітичної та загальної хімії Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету «Львівська політехніка», спеціальність 02.00.04 – фізична хімія.Завантажити відгук

Файл дисертації

Файл автореферату

Облікова картка дисертації

Трансляція офіційного захисту

Файл відео