Дисертант

Заяць Андрій Євгенович

Тема

Міське суспільство Волині XVI – першої половини XVII ст.

Дата захисту

10.12.2019

Науковий консультант

Доктор історичних наук, професор Крикун Микола Григорович, Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

У дослідженні розглянуто процес становлення та функціонування міського суспільства Волині у ранньомодерну добу. Проаналізовано проблему дефініції, класифікації та термінології міських поселень; вивчено функції міських поселень та фактори їх розвитку. З’ясовано роль власників приватних та старост королівських міст на формування устрою та особливості розвитку волинських міст. Особлива увага приділена міському управлінню та участі у ньому війта, лентвійта, ради, лави та найманих міських урядників. Описано міське судочинство та його особливості у королівських та приватних містах. Прослідковано джерела формування міської громади, її правове становище, соціальну структуру, етнічний та професійний склад, а також місце шляхти у міському соціумі.

Ключові слова: Волинь, міста, магдебурзьке право, війт, райці, лавники.

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор історичних наук, професор АЛЕКСАНДРОВИЧ Володимир Степанович, завідувач відділу історії середніх віків Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України Завантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор історичних наук, професор КУЛАКОВСЬКИЙ Петро Михайлович, професор кафедри країнознавства Національного університету “Острозька академія” Завантажити відгук

Офіційний опонент:Докторка історичних наук, старша наукова співробітниця СТАРЧЕНКО Наталія Петрівна, старша наукова співробітниця відділу теорії і методики археографії та джерелознавчих наук Інституту української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України Завантажити відгук

Файл дисертації

Файл автореферату