МІСІЯ:

Формування безпекової складової культури через утвердження світоглядних засад, за яких безпека людини, збереження її здоров’я та життя є найважливішими пріоритетами.

ВІЗІЯ:

Становлення проактивної позиції студентів щодо гарантування як професійної, так і повсякденної безпечної діяльності через розвиток ризик-орієнтованого мислення, демократизацію суспільства загалом та навчального процесу зокрема, практичну орієнтованість та безперервність вищої освіти.

СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ:

У сфері освітньої діяльності

Пріоритетне завдання кафедри у навчально-методичній роботі полягає у переході до студентоцентрованого навчання, яке передбачає:

 • повагу до розмаїтості студентів та їхніх потреб;
 • удосконалення змісту навчальних дисциплін відповідно до потреб ринку праці;
 • підвищення якості проведення лекційних і практичних занять шляхом розширення застосування інноваційних технологій навчання, зокрема впровадження електронних курсів з усіх навчальних дисциплін кафедри;
 • систематичне оновлення робочих навчальних програм, змісту практичних занять і тестових завдань для оцінювання знань студентів;
 • осучаснення науково-дослідних завдань для самостійної роботи з метою підвищення навчальної мотивації студентів;
 • регулярне оновлення електронної сторінки кафедри та онлайнове забезпечення студентів навчально-методичними комплексами дисциплін кафедри;
 • видання оновленої редакції навчального посібника “Безпека життєдіяльності”.

Стратегічним завдання є збереження кадрового потенціалу кафедри та підвищення його науково-педагогічної кваліфікації шляхом:

 • створення сприятливих умов для розвитку професійних компетентностей науково-педагогічних працівників та проходження стажування;
 • сприяння мобільності науково-педагогічним працівникам, зокрема їхньому стажуванню у зарубіжних закладах вищої освіти чи наукових установах;
 • досягнення частки науково-педагогічних працівників із вченими званнями та/або науковими ступенями до 90 %.

У сфері наукової діяльності

Пріоритетним завдання кафедри з наукової роботи є формування актуальної тематики та проведення досліджень з питань культури безпеки життєдіяльності людини.

Реалізація завдання передбачає:

 • подання наукових проектів для участі у конкурсах на фінансування як з державного бюджету, так і міжнародних грантів;
 • підвищення ефективність наукової роботи шляхом залучення усіх науково-педагогічних працівників до виконання науково-дослідної роботи у межах робочого часу;
 • опублікування результатів досліджень у провідних фахових виданнях, зокрема закордонних;
 • домогтися опублікування кожним науково-педагогічним працівником щорічно не менше, ніж по одній науковій статті у фахових журналах України, а також у журналах, які входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science;
 • забезпечити систематичне проведення на кафедрі науково-методичного семінару, залучення до його роботи науковців з інших закладів вищої освіти або наукових установ.

У сфері виховної діяльності

Головне завдання кафедри у виховній роботі полягає у формуванні міжособистих відносин на засадах пошанування гідності людини, зокрема:

 • розвиток взаємоповаги у стосунках між викладачами та студентами;
 • дотримання правил академічної етики та доброчесності.

Передбачено забезпечити управління кафедрою через колегіальність, демократичність та відкритість рішень у поєднанні з особистою та колективною відповідальністю за їхнє виконання.
Для популяризації знань з питань повсякденної та професійної безпеки щорічно публікувати відповідні матеріали у науково-технічних та науково-популярних виданнях.

Виконавці / термін виконання: науково-педагогічні працівники / 2020-2024 рр.

Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри 25 листопада 2019 року, протокол № 16/19.