Львівський університет – це класичний вищий навчальний заклад із довготривалими традиціями та потужними науковими школами у поєднанні із сучасними інноваційними трендами, який має особливу місію:

  • визначати і реалізувати освітні та наукові стандарти;
  • генерувати зміни, які потребує регіон, країна та світ;
  • формувати особистість – носія інтелектуального та інноваційного потенціалу.

Львівський університет вкотре підтвердив своє наукове реноме. За останніми показниками наукометричної бази “Scopus” Університет залишається лідером рейтингу ЗВО України. За даними вебометричного рейтингу університетів uniRank University Ranking 2021 Львівський університет займає 13 місце серед 171 українських ЗВО.

Львівський університет

Фасад головного корпусу Львівського університету

Наша діяльність побудована на засадах збереження української культури, розвитку національної свідомості та ідентичності.

Університет має IV рівень акредитації Міністерства освіти і науки України. Сьогодні в Університеті ліцензовано 49 напрямів (Переліку 2006 року) та 104 спеціальності (Переліку 2010 року), у тому числі 79 спеціальностей ОКР «спеціаліст», 92 спеціальності освітнього ступеня «магістр» та 9 спеціальностей ОКР «молодший спеціаліст». Відповідно до Переліку галузей знань та спеціальностей 2015 року в Університеті ліцензовано 9 спеціальностей ОКР «молодший спеціаліст», 73 спеціальності освітнього ступеня «бакалавр» для студентів Університету, одну спеціальність освітнього ступеня «бакалавр» для студентів Педагогічного коледжу, 66 спеціальностей ОКР «спеціаліст» (останній набір здійснено у 2016 році) та 72 спеціальності освітнього ступеня «магістр».У 2016 році ліцензовано чотири спеціальності освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» у зв’язку із реорганізацією Львівської державної фінансової академії шляхом приєднання до Львівського національного університету імені Івана Франка.

На сьогодні у Львівському національному університеті імені Івана Франка функціонують 19 факультетів, фахових Педагогічний коледж, Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки. В Університеті навчається понад 21 тисяча студентів, з них понад 17 тис. осіб – денної та майже 4 тис. осіб заочної форми здобуття освіти, працює понад 2 тис. науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників.

За даними МОН України у 2019 році було подано 46 739 заяв від охочих навчатися у Львівському університеті. За кількістю поданих заяв абітурієнтів у 2019 р. Університет був одним із лідерів серед закладів вищої освіти України; зараховано на навчання 7 135 осіб. Окрім основного набору вступників, Університет здійснював набір у магістратуру за спеціально організованою сесією додаткового набору.

Підготовка фахівців у Львівському національному університеті імені Івана Франка здійснюється:

  • за освітнім рівнем бакалавр за 76-ма спеціальностями:
  • за освітнім рівнем “магістр” за 69-єю спеціальністю (у тому числі 5 – за освітньо-науковою програмою з терміном навчання 1 рік і 9 місяців: «Фізика та астрономія», «Хімія», «Прикладна математика», «Право», «Фінанси, банківська справа та страхування»).

Сьогодні в Університеті навчаються 643 студенти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” (501 – на денній формі навчання, 142 – на заочній). Ступінь бакалавра здобувають на денній формі навчання 13 190 студентів, на заочній – 2049, ступінь магістра здобувають 1830 студентів на денній формі навчання і 658 студентів на заочній формі навчання. Усього в Університеті навчається 18 371 студент, 15 521 – на денній формі навчання і 2850 – на заочній

Освітній процес у Львівському національному університеті імені Івана Франка забезпечують викладачі 142-х кафедр на 19-ти факультетах та 15-ти циклових комісій у трьох коледжах. Відповідно  в Університеті працює 4 849 осіб, з яких 1 886 викладачів ( жінки – 1 145, чоловіки – 741). Кандидатів наук налічується 1 144 , докторів наук – 229,  доцентів – 816 та професорів – 210. У науково-дослідній частині працює 154 особи.

В Університеті налічується 142 кафедри, з них 99 очолюють доктори наук, 41 – кандидати наук.

Станом на 2018 науковці Університету опублікували 95 монографій, 21 підручник, 106 навчальних посібників, 3 785 статей, серед них у виданнях, які мають імпакт-фактор – 248, у виданнях, які включені у наукометричну базу даних Scopus – 368, в інших закордонних виданнях – 424. На найефективніші розробки у 2017 р. Університет отримав 34 патенти України, з них 3 – на винаходи. Станом на травень 2018 року отримано ще 17 патентів.

З січня 2018 року в Університеті проведено 113 наукових конференцій, з них 48 – міжнародні. У 2018 році науковці Університету здійснили 550 виїздів за кордон для участі у міжнародних конференціях і семінарах.

Пріоритетним напрямом діяльності Університету є наукова робота. У 2019 році Університет веде наукові дослідження за 59 темами: 29 – фундаментальні теми, 5 – прикладні теми, 5 – наукові роботи молодих учених, 1 – науково-технічна розробка, 6 – тем зі збереження об’єктів, що становлять національне надбання України, 3 – госпдоговірні теми і 10 – міжнародні ґранти.

Важливою складовою системи професійної підготовки фахівців в Університеті є науководослідна робота студентів. Працівники, докторанти та аспіранти Університету в 2018 році захистили 10 докторських і 94 кандидатських дисертацій. За період з січня 2018 року до травня 2019 року в Університеті організовано та проведено 113 наукових конференцій, семінарів, форумів, з них 48 – міжнародні. Науковці виступили з 1 760 доповідями на Звітній науковій конференції Університету за 2018 рік.

Науковці Університету з 1996 р. опублікували 6 203 наукових праць у виданнях, які входять до наукометричної бази даних Scopus. Лідерами є факультети природничо-математичного напряму, передусім у галузі фізики та астрономії, матеріалознавства, хімії, математики. Станом на квітень 2018 р. за індексом Гірша Львівський національний університет імені Івана Франка є третім у рейтингу закладів вищої освіти України. Показники: кількість цитувань – 32 400, Індекс Гірша – 55.

Університет є засновником і видавцем 48 періодичних наукових видань. «Вісник Львівського університету (21 Серія), 18 збірників наукових праць, 8 наукових журналів і одного науково-популярного журналу. Вісник Львівського університету, серія біологічна та Журнал обчислювальної та прикладної математики, серія обчислювальна математика (ЛНУ імені Івана Франка – співвидавець) входять до наукометричної бази Web of Sciense, «Журнал фізичних досліджень» – один із 42 журналів України, що входить до наукометричної бази даних Scopus, Вісник Львівського університету, серія юридична, журнали «Математичні студії» (ЛНУ імені Івана Франка – співвидавець), «Біологічні студії», збірник наукових праць «Мова і суспільство» – до наукометричної бази IndexCopernicus, «Український часопис конституційного права» – до наукометричних баз Scientifi c Indexing Services та Academic Resource Index.

В Університеті, де головною поліграфічною структурою є Видавництво, було опублікувано 81 видання, зокрема: 6 підручників, 12 навчальних посібників, 12 монографій, 41 Вісник, 1 збірник наукових праць.

Ми не зупиняємось на досягнутому. В цьому контексті актуальним стає перехід від кількісних показників до якісних, відтак Університет визначає для себе стратегічні цілі:

1. Досягнення найвищих стандартів та глобалізація наукових досліджень
2. Забезпечення високої якості навчального процесу
3. Посилення ролі Університету в суспільстві:
• формування інтелектуальної еліти;
• розвиток культурного середовища;
• формування та розвиток особистості, соціальних орієнтирів особи;
• розвиток серед молоді історичної свідомості та національної самоідентифікації;
• підвищення інноваційного потенціалу, підготовка висококваліфікованих кадрів, затребуваних суспільством та державою;
• просування бренду Університету, формування уніфікованого сприйняття університету в Україні та за її межами.
4. Поглиблення інтеграції Університету у світовий освітній та науковий простір;
5. Сучасна соціальна, інформаційно-комунікаційна та виробнича інфраструктура.