Львівський національний університет імені Івана Франка – це класичний заклад, який не лише вірний традиціям, а й націлений на модернізацію всіх напрямків своєї діяльности.

Саме завдяки розвитку в науковій, освітній та культурній сферах Університет посідає одні з найкращих позицій у міжнародних та всеукраїнських рейтингах, зокрема у 2021 році це були такі показники:

 • Третє місце у науково-метричній базі «Scopus»;
 • Третє місце в Консолідованому рейтингу ЗВО України;
 • 4-9 (1000+) в рейтингу THE;
 • 7 (1001–1200) в рейтингу QS;
 • Друге місце в U-Multirank;
 • Шосте місце серед переліку ТОП-200 Україна;
 • 23 позиція у Webometrics.

Львівський університет

Фасад головного корпусу Львівського університету

Також ЛНУ ім. І. Франка є серед семи університетів України, які одночасно входять у два світові рейтинги університетів: THE World University Rankings і QS World University Rankings. Основним критерієм оцінювання є наукова складова (наукова репутація, цитованість праць тощо),  репутація серед роботодавців, освітня складова (співвідношення кількості викладачів і здобувачів освіти, частка працівників з науковим ступенем), міжнародна діяльність (частка іноземних здобувачів освіти, викладачів).

Університет має IV рівень акредитації. Станом на 1 грудня 2021 року в навчальному закладі провадиться освітня діяльність за 240 освітніми програмами: 99 – на першому (бакалаврському) рівні, 105 – на другому (магістерському) рівні, 36 – на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти. Таким чином здобувачі освіти та аспіранти можуть обирати улюблену спеціальність серед досить широкого спектра напрямів.

Усього в Університеті навчається 22 565 студентів: 19 640 – за денною формою, 2 925 – за заочною формою здобуття освіти.  Цього року Університет став лідером за кількістю поданих заяв на здобуття освіти (55 892 заяви), що свідчить про те, що навчальний заклад не лише конкурентоспроможний, а й популярний серед абітурієнтів.

Станом на грудень 2021 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка працює 4 485 осіб, з них 2 124 – науково-педагогічні працівники, 344 – працівники науково-дослідної частини та 2 017 – адміністративно-господарський та навчально-допоміжний персонал. Освітній процес забезпечує 299 докторів наук та 1 230 кандидатів наук (докторів філософії). Така кількість захищених спеціалістів є черговим підтвердженням того, що здобувачі освіти мають змогу переймати досвід у найкращих з найкращих.

2021 рік став плідним на різноманітні наукові дослідження: 40 тем були фінансовані з державного бюджету України, 7 тем – з Національного фонду досліджень України, 2 теми – з Національного антарктичного наукового центру, 5 – завдяки міжнародним договорам, 4 були госпдоговірними темами, 3 – інноваційними проєктами Львівської обласної ради, Міністерства розвитку громад та територій України та 10 – це міжнародні ґранти. Цьогоріч обсяг фінансування досліджень зі спеціального фонду перевищив обсяг фінансування з державного бюджету.

Науковці не покладаючи рук працюють над різними виданнями, саме тому у 2021 було опубліковано 164 монографії, 23 підручники, 119 навчальних посібників, 3 578 статей, серед яких 457 – у виданнях, які включені в наукометричну базу даних «Scopus». Така позитивна тенденція сприяє й тому, що за сумарним індексом Гірша (68) Львівський університет є третім серед ЗВО України.

Найкращі розробки вчених високо оцінені науковою спільнотою, тому на чимало з них (11) Університет отримав патенти, зокрема 4 – на винаходи. Також подано 10 заявок до Державного підприємства «Укрпатент» на захист об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема 2 заявки – на винаходи.

Важливою складовою успіху є й видавнича діяльність. ЛНУ ім. І. Франка є видавцем 50 одиниць наукової періодики: Вісника Львівського університету (21 Серія), 17 збірників наукових праць, 11 наукових журналів і одного науково-популярного журналу. Також «Журнал фізичних досліджень» тепер публікуватиме результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук і доктора філософії.

Працівники, докторанти та аспіранти Університету захистили 22 докторські й 113 кандидатських (доктора філософії) дисертацій.

Сьогодні 676 осіб навчається в аспірантурі та 9 – в докторантурі. Аспірантами у 2021 році стали 115 здобувачів за державним замовленням та 26 здобувачів – на умовах договору.

Підтвердження наукових здобутків відбувається й під час конференцій, яких на базі Університету проводиться чимало: у 2021 році проведено 108 наукових конференцій (49 – міжнародні), на яких науковці ЛНУ ім. І. Франка виступили з 1 920 доповідями.

Студентська наукова робота – це не менш важлива складова навчального процесу, адже серед здобувачів вищої освіти є майбутні аспіранти та науковці. І найкращим способом розповісти про свої перші наукові зацікавлення є доповіді на таких конференціях та публікації в різних наукових виданнях. У 2021 році в доробку здобувачів освіти 451 наукова стаття, зокрема 154 – одноосібні, та тези до 1 075 доповідей на конференціях, з яких 564 – одноосібні.

Такі старання наших працівників та здобувачів освіти є відзначені державними нагородами, званнями та преміями за наукові досягнення: 34 студенти стали призерами в II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань, 34 працівники отримали премії. Стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених отримало 11 працівників Університету, 25 працівників стало Лауреатами премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради.

Університет є відкритим для світу, адже підтримує тісні контакти не лише з українськими, а й з міжнародними партнерами шляхом укладання двосторонніх угод. Усього укладено 256 таких договорів, 68 з яких – за програмами Еразмус+. За звітний період у закордонні відрядження виїжджало 125 працівників Університету, а правом на академічну міжнародну мобільність скористалося 96 студентів та аспірантів.

Гордістю Львівського університету є об’єкти, що становлять національне надбання: Гербарій, Колекція культур мікроорганізмів-продуцентів антибіотиків, Колекція тропічних і субтропічних рослин Ботанічного саду, Наукові фонди та музейна експозиція Зоологічного музею, Науково-дослідний комплекс апаратури для вивчення штучних небесних тіл ближнього космосу Астрономічної обсерваторії, Фонд рукописних, стародрукованих та рідкісних книг Наукової бібліотеки.

Усі ці справи становлять лише маленьку частинку наших цілей на майбутнє, адже ми також працюємо над

 • покращенням забезпечення якості навчального процесу;
 • просуванням бренду Університету, формуванням цілісного сприйняття ЛНУ ім. І. Франка в Україні та за її межами;
 • формуванням свідомої та амбітної інтелектуальної еліти;
 • розвитком висококультурного та наукового середовищ;
 • поглибленням знань молоді щодо історії та національної ідентифікації;
 • збільшенням кількости висококваліфікованих кадрів, потрібних суспільству та державі;

Освідчені громадяни – окраса Батьківщини, і наш Університет працює для того, аби цю сентенцію не спростовувати, а підтверджувати гідними прикладами!