Важливою і невід’ємною складовою діяльності Університету є наукова робота. Організацію і контроль за виконанням наукових досліджень в Університеті покладено на науково-дослідну частину (НДЧ), до якої структурно входять 17  науково-дослідних лабораторій, 9 інститутів, 6 музеїв, Астрономічна обсерваторія, Ботанічний сад і Наукова бібліотека. Шість наукових об’єктів Університету мають статус національного надбання.

Основу наукового потенціалу Університету складають відомі в Україні і світі наукові школи: Фізика твердого тіла; Теоретична фізика; Кристалохімія; Фізико-хімія полімерів; Біохімія і молекулярна біологія; Біоенергетика і електрофізіологія секреторних клітин; Мiнералогiчна школа академiка Є.Лазаренка; Термобарогеохiмiчна школа професора М.Єрмакова; Львівська наукова школа геології та металогенії докембрію; Інженерна, екологічна та регіональна геоморфологія; Територіальна організація суспільства; Генетичне ґрунтознавство; Комплексний аналіз; Функціональний аналіз; Механіка деформівного твердого тіла; Чисельне моделювання і оптимізація фізико-механічних полів; Дослідження розвитку агропромислового комплексу України, державного регулювання транскордонного підприємництва в умовах глобалізації; Економіко-математичне моделювання в управлінні економіко-виробничими системами; Франкознавство; Слов’янознавство; Історія соціально-політичних процесів в Україні; Загальна теорія прав людини; Захист прав і законних інтересів потерпілого та інших суб’єктів кримінального процесу.

У 2021 році Університет проводив наукові дослідження за 72 темами: 40 темами, які фінансували з державного бюджету України (з них 17 – фундаментальні теми, 7 – прикладні теми, 1 – науково-технічна розробка, 6 – наукові роботи молодих учених, 6 – теми зі збереження об’єктів, що становлять національне надбання України, 3 – теми базового фінансування на розвиток наукових напрямів), а також 7 темами Національного фонду досліджень України, 2 темами Національного антарктичного наукового центру, 5 за міжнародними договорами, 4 госпдоговірними темами, 3 інноваційними проєктами Львівської обласної ради, 1 проєктом Міністерства розвитку громад та територій України і 10 міжнародними ґрантами.

До виконання науково-дослідних робіт залучено 1 963 науково-педагогічних працівників, з них – 280 докторів наук і 1 167 кандидатів наук; 337 працівників науково-дослідної частини Університету, з них – 41 доктор наук і 117 кандидатів наук.

Науково-дослідна робота Університету фінансується з трьох джерел: державний бюджет України, госпдоговори і ґранти міжнародних фондів та установ. У 2021 році загальне фінансування становило 62243,9 тис. грн, зокрема надходження із бюджету становили 29149,5 тис. грн (з них 2910,0 тис. грн для підтримки об’єктів, що становлять національне надбання України).

Львівський національний університет імені Івана Франка має вагомі здобутки в науковій роботі. У 2021 році науковці Університету опублікували 164 монографії, 23 підручники, 119 навчальних посібників, 3 578 статей, серед них у виданнях, які включені у наукометричну базу даних Scopus –580, у виданнях, які включені у наукометричну базу даних Web of Science – 462, а також 659 – у журналах, які включені до наукометричної бази даних Index Copernicus, та ще 167 – в інших закордонних виданнях.

На найефективніші розробки у 2021 році Університет отримав 11 патентів України, з них чотири – на винаходи. У 2021 році подано 10 заявок на отримання патентів України.

Університет сьогодні здійснює низку заходів для вдосконалення організації наукових досліджень та інноваційної діяльності, зокрема: 

  • залучено кошти нових міжнародних ґрантів, відкрито нові госпдоговірні теми;
  • запропоновано систему рейтингового оцінювання наукової роботи факультетів, кафедр, підрозділів, науково-дослідних тем, науково-педагогічних і наукових працівників;
  • впроваджено електронну систему наукової звітності підрозділів і працівників.

 

Завдання у науковій та інноваційній діяльності на 2022 рік зі звіту ректора:

  • Створити державні ключові лабораторії за напрямами: біотехнології, матеріалознавство, інформаційні та комунікаційні технології, економікоправові аспекти суспільного розвитку, соціогуманітарні дослідження.
  • Сприяти розвитку Наукового парку Львівського університету “Інновації та підприємництво” для підтримки інноваційної діяльності, студентської наукової діяльності з підготовки стартапів. Підготувати розробки: Методики синтезу полімерних композитів на основі наночастинок, Теплопровідна паста, Cпосіб підвищення продукції хлоробіоцину, Нові адсорбційні матеріали для накопичувачів водню на основі сплавів магнію, Нові адсорбційні матеріали для накопичувачів водню на основі сплавів магнію, Електропровідні полімерні композити полістирен-поліаміноарен для пошуку потенційних замовників та інші.
  • Розширювати співпрацю з бізнес-інкубаторами та іншими регіональними інноваційними структурами (Центр інновацій “Сходи в Майбутнє”, eo Business Incubators, органи місцевого самоврядування) для активного впровадження у виробництво захищених патентами науково-технічних розробок науковців Університету.
  • Активізувати діяльність щодо включення періодичних наукових видань Університету до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus, а також реєстрації електронних видань.
  • Залучати до проведення міжнародних наукових конференції міжнародні організації та видавництва (Procedia, IEEE, CEUR Workshop Proceedings, IoP тощо), які забезпечують індексування матеріалів конференцій в наукометричній базі даних Scopus.
  • Доопрацювати та забезпечити повне функціонування Системи електронного наукового звітування в Університеті.
  • Клопотати про включення музеїв Університету (Мінералогічного, Палеонтологічного) до Державного реєстру об’єктів національного надбання.