Щороку в Університеті проводиться понад 60 наукових конференцій, семінарів, форумів, з яких більша половина мають статус міжнародних. За звітний період Львівський національний університет імені Івана Франка має вагомі здобутки в науковій роботі. Обсяг фінансування держбюджетної тематики становив 18930,2 тис. грн., обсяг госпдоговірної тематики – 755,1 тис. грн., обсяг фінансування для підтримки шести наукових об’єктів національного надбання України – 5194,0 тис. грн. Отримано 13 ґрантів на суму 9690,0 тис. грн. з інших джерел фінансування. Науковці Університету опублікували 94 монографії, 17 підручників, 109 навчальних посібників, 3853 статті, серед них – 379 у наукометричній базі даних SCOPUS, 328 – у наукометричній базі даних Web of Science, 306 – в інших закордонних виданнях, а також видали 26 випусків “Вісників Львівського університету” та інших періодичних видань. За звітний період в Університеті науково-педагогічні та наукові працівники, а також докторанти та аспіранти захистили 10 докторських і 94 кандидатські дисертації. LNU_0416Львівський університет – активний учасник наукового життя України та світу, підтвердженням чого є всі вище подані цифри, адже за кожною з них є не лише виступ на конференції чи семінарі, а й тези доповідей і статті, що практично у всіх випадках становлять наукову новизну.

В Університеті організовано та проведено 97 наукових конференцій, з них 43 – міжнародні. Найефективніші розробки науковців Університету захищено 29 патентами на винаходи і корисні моделі, подано 26 заявок на отримання патенту.

Наукові дослідження в Університеті здійснювались у рамках спільних міжнародних наукових проектів і програм, двосторонніх партнерських угод про співпрацю Університету із зарубіжними вищими навчальними і науковими закладами та установами.

LNU_7_022Особливою популярністю серед академічної громади Університету користуються уже традиційні різноманітні заходи та зустрічі з представниками світової наукової, соціально-політичної та культурної еліт: Нобелівськими лауреатами, викладачами провідних світових вишів, відомими громадськими діячами та політиками.