💙 #360_градусів_у_діяльності_львівського_університету : Факультет журналістики 

Цікавим фактом з історії Факультету журналістики є те, що завдяки дослідженням теорії публіцистики Володимира Здоровега українські вчені випередили своїх московських колег. Так в історії журналістики першим теоретиком публіцистики став науковець Львівського університету Володимир Здоровега. Вченому навіть дозволили у 1970 році захищати в Москві докторську дисертацію «Публіцистика, її природа, суспільна роль, гносеологічні та психологічні основи» українською мовою. 💯

Сьогодні, окрім забезпечення навчальних курсiв, методичної та виховної роботи, викладачi досліджують важливі науковi теми, що стосуються розвитку медіапростору та таких основних напрямів:

  • соцiально-полiтичнi i теоретичнi аспекти української перiодики;
  • електронні засоби масової інформації в контексті гібридної війни Російської Федерації проти України;
  • медіатекст: сучасні концепти, інновації, жанрово-стильові різновиди;
  • критика нових медій, вивчення соціальних мереж та їх ролі в сучасній журналістиці;
  • мас-медіа світу і утвердження гуманістичних ідеалів.

Щороку факультет журналістики організовує міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції. Науковці діляться досвідом із колегами з інших університетів. Також відбуваються дискусії з журналістами, редакторами та медіаекспертами під час круглих столів і семінарів.

На факультеті журналістики виходять два наукові фахові видання: «Вісник Львівського університету. Серія журналістика» та збірник науково-методичних праць «Теле- та радіожурналістика».

У  «Віснику Львівського університету. Серія журналістика» публікують наукові  праці  українських та зарубіжних авторів, що відображають широкий спектр проблем функціонування мас-медіа в Україні, Європі та світі. Особливу увагу акцентовано на ролі ЗМІ в утвердженні національної ідентичності та гуманістичних цінностей.

У 2021 році вийшов 50 випуск Вісника, який присвячено 360-річчю Львівського національного університету імені Івана Франка.

Ознайомитись із ювілейним збірником наукових праць можна тут:

https://journ.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Visnyk-50-druk.pdf

У збiрнику наукових праць «Теле- та радiожурналiстика» публiкують статтi доктори i кандидати наук, асистенти, аспiранти, студенти, журналiсти-практики. Основні питання стосуються досліджень iсторiї i теорiї соцiальних комунiкацiй, традицiй i новацiй в сучасному медiйному контентi, лiнгво-соцiокультурних принципів i функцiй аудiовiзуальних ЗМІ, основних засад культури ефiрного мовлення.

Збірник кафедри радіомовлення і телебачення виходить з 1997 року.

Архів з випусками наукового видання можна перегулянути тут: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/teleradio/issue/archive

В Інституті екології масової інформації факультету журналістики періодично виходить друкована версія дайджесту електронного журналу «Медіакритика», який присвячений проблемам масової комунікації.

Видання має вебпортал http://www.mediakrytyka.info/ , який наповнюють викладачі та студенти кафедри нових медій.

Факультет журналiстики постiйно розвиває міжнародні зв’язки з науковими інституціями Празького, Страсбурзького унiверситетiв, з Iнститутом журналiстики Варшавського унiверситету, з Вроцлавським та Жешувським університетами, Iнститутом публiцистики Вiденського унiверситету, Українським вiльним унiверситетом у Мюнхенi та iншими науковими та навчальними установами.