Дисертант

Вісьтак Ігор Ярославович

Тема

Соціологічна концепція права в юриспруденції США XX ст.

Дата захисту

27.06.2024

Інформація про захист

Захист відбудеться 27 червня 2024 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14, юридичний факультет,  ауд. 409 (зал засідань).

Науковий керівник

Тищик Борис Йосипович, кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри історії держави, права та політико-правових учень, Львівського національного університету імені Івана Франка.

Спеціалізована вчена рада

Докторська рада – Д 35.051.03 Львівського національного університету імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; т. (032) 2603402).

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

У дисертаційному дослідженні з’ясовується зміст соціологічної концепції права в юриспруденції США ХХ ст. Соціологічна юриспруденція США є винятковим за значущістю у розвитку правової думки прикладом соціологічному типу праворозуміння, яке розвивалося на противагу позитивістському праворозумінню, подальшій формалізації права США.

Для досягнення мети дослідження у дисертації визначено та проаналізовано національну (українську) історіографію досліджуваної проблеми, з’ясовано коло історіографічних джерел, які об’єднують наукові напрями філософії права, загальної теорії права та держави, соціології права, історії права та держави, історії політичних та правових учень, описано зміст та тенденції історіографічного процесу в українській історіографії соціологічної концепції права в США як процесу визначення її місця та ролі в історії світової правової думки шляхом порівняння з іншими концепціями, насамперед, позитивістською. Сформовано та апробовано авторську методологію дослідження соціологічної концепції права в США шляхом об’єднання трьох концептуальних підходів – мережевого, історико-правового та соціологічного у «широкий підхід», з допомогою якого відображається основна ідея соціологічної концепції права, історичний контекст її виникнення та поширення, взаємний вплив розвитку права та його соціологічного праворозуміння, зв’язок між західною традицією права та соціологічною концепцією права у США, еволюцію соціологічної концепції права та виникнення наукових шкіл на її основі, зближення соціологічної концепції права з іншими концепціями, спроби формування інтегративної концепції права. Комплексно визначено історико-правові, інтелектуальні та соціальні передумови становлення соціологічної концепції права в юриспруденції США ХХ ст., виявлено наступність у розвитку соціологічної концепції права в Європі та США, виокремлено правові ідеї – попередники соціологічної концепції – категоричний імператив І. Канта, ідею інтересу в праві Р. Єрінга, ідеї утилітаризму Д. Бентама, ідею «живого права» Є. Ерліха, ідею «спонтанного суспільства» Ф.А. Гайєка. Обґрунтовано роль традиції загального права на становлення узагальнюючого положення соціологічної концепції права в США про те, що право в книгах відрізняється від права в дії, відтак життя права визначається його соціальним середовищем. З’ясовано вплив соціологічної концепції права у США ХХ ст. на становлення соціологічного праворозуміння в сучасній Україні, виокремлено та описано взаємозв’язки філософсько-правових та теоретичних складових соціологічної концепції права з концепціями та теоріями української юридичної науки, зокрема потребовим підходом до права, теорією правової реальності, теорією конвергенції справедливості та права, теорією суддівської правотворчості тощо. Здійснено спробу обґрунтувати перспективи соціологічної концепції права, пов’язані з ефективною адаптацією правової системи до соціальних умов, які постійно змінюються;

Ключові слова: право, праворозуміння, соціологічна концепція права, соціологічна юриспруденція США, теорія справедливості Джона Ролза, вчення Роско Паунда.

Опоненти

Офіційний опонент:Мацелюх Іванна Андріївна, доктор юридичних наук, професор кафедри службового та медичного права (Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка)Завантажити відгук

Офіційний опонент:Попович Терезія Петрівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»).Завантажити відгук

Файл дисертації

Файл автореферату

Трансляція офіційного захисту