Дисертант

Бегей Ігор Іванович

Тема

Ідейно-теоретична спадщина та практична діяльність української лівиці Галичини (кінець ХІХ – перша третина ХХ століть).

Дата захисту

04.12.2015

Місце праці

Доцент кафедри соціальної роботи та суспільних дисциплін Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

Науковий консультант

Бебик Валерій Михайлович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри суспільно-гуманітарних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Кафедра, де виконана дисертація

Кафедра суспільно-гуманітарних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Анотація

Бегей І. І. Ідейно-теоретична спадщина та практична діяльність української лівиці Галичини (кінець ХІХ – перша третина ХХ століть). Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук зі спеціальності 23.00.01 – теорія та історія політичної науки / Львівський націо­нальний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015.

В історико-політологічному дискурсі проаналізовано особливості діяль­ності політичних сил лівого спрямування в Галичині в контексті суспільно-політичних процесів кінця ХІХ – першої половини ХХ століть. Акцентовано на ідейно-теоретичній спадщині лівиці, ставленні політичних партій цього ідеоло­гічного спектра до політичного устрою Австро-Угорської імперії, ЗУНР, Другої Речі Посполитої, їхньої національно-культурної та соціально-економічної політики. Розглянуто парламентські й позапарламентські форми роботи соціа­лістичних і комуністичних сил, їх впливу на політичні процеси в регіоні й за кордоном.

Установлено, що українська лівиця Галичини в досліджуваний період залишила самобутній теоретичний спадок і глибой слід у формуванні українсь­кого суспільства в його боротьбі за національне та соціальне визволення, від­новлення інституцій власної держави.

Ключові слова: українська лівиця, політична партія, політичний режим, політична програма, парламент, національно-культурні товариства, профспіл­кові організації.

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор політичних наук, професор, Кочубей Лариса Олександрівна, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, провідний науковий співробітник відділу теоретичних та практичних проблем політологіїЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор політичних наук, професор, Рудакевич Олег Михайлович, Тернопільський національний економічний університет, професор кафедри філософії та політологіїЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор політичних наук, професор, Турчин Ярина Богданівна, Національний університет «Львівська політехніка», директор Інституту гуманітарних та соціальних наукЗавантажити відгук

Контактна інформація

Телефон: +38 0676767976Email: begej@i.ua

Файл дисертації

Файл автореферату