Дисертант

Король Олександр Дмитрович

Тема

Міжнародні туристичні потоки: суспільно-географічні аспекти формування та геопросторовий розподіл

Дата захисту

17.11.2020

Місце праці

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, географічний факультет, завідувач кафедри географії та менеджменту туризму.

Науковий консультант

Круль Володимир Петрович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Кафедра, де виконана дисертація

Кафедра географії України та регіоналістики географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Анотація

У дисертаційній роботі досліджуються міжнародні туристичні потоки світу за країнами походження та призначення на предмет встановлення закономірностей їхнього формування й розподілу в географічному просторі з метою розробки концептуальної моделі територіальної поведінки людей у модусі туриста. Обґрунтовано основні теоретичні засади суспільно-географічного дослідження міжнародних туристичних потоків і методологічні підходи до їхнього аналізу. За допомогою авторських індексів ЗТА та ІТА визначено зарубіжну туристичну активність та іноземну туристичну привабливість, а з урахуванням їхніх складових проведено кластерний аналіз за країнами походження та призначення туристів, що дозволило виявити чинники міжнародного туризму. Встановлено закономірності формування і розподілу міжнародних туристичних потоків у географічному просторі за результатами аналізу впливу цих чинників на зарубіжну туристичну активність населення країн походження та іноземну туристичну привабливість країн призначення. Запропоновано концептуальну модель формування і розподілу міжнародних туристичних потоків у географічному просторі, побудовану на основі встановлених закономірностей і теоретично обґрунтованих базових туристичних мотивів.

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор географічних наук, професор ЛЮБІЦЕВА Ольга Олександрівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри країнознавства та туризмуЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор географічних наук, професор ДНІСТРЯНСЬКИЙ Мирослав Степанович, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри географії УкраїниЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор географічних наук, професор ЯВОРСЬКА Вікторія Володимирівна, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, професор кафедри економічної та соціальної географії і туризмуЗавантажити відгук

Файл дисертації

Файл автореферату