Дисертант

Брікнер Тетяна Володимирівна

Тема

Мовний образ природи в художній прозі Івана Франка

Дата захисту

17.11.2020

Місце праці

Львівський національний університет імені Івана Франка, лаборант кафедри української мови імені професора Івана Ковалика

Науковий керівник

Пілецький Володимир Іванович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови імені професора Івана Ковалика Львівського національного університету імені Івана Франка

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню мовного образу природи та атрибутивних характеристик природних об’єктів в художній прозі Івана Франка. Визначено зміст та ознаки поняття «мовний образ». Обґрунтовано важливість вивчення цієї категорії з погляду семантики та з урахуванням позамовних факторів, які впливають на формування значень та смислів. Встановлено специфіку лінгворепрезентації мовного образу в індивідуально-авторській картині світу. Акцентовано на необхідності вивчення мовного образу природи в художніх творах у кореляції з культурним кодом народу та світоглядом письменника. Виокремлено поняття «семантичний простір мовного образу», яке окреслює особливості його вербалізації і художньо-семантичне наповнення. Розкрито семантичну структуру лексем на позначення об’єктів природи у прозі, що фіксує узуальне сприйняття об’єктів довкілля, етноспецифічні та індивідуальні параметри інтерпретації дійсности. Проаналізовано атрибутивні характеристики природи в прозі І. Франка, що окреслюють художнє поліаспектне зображення реалій українського довкілля.

Отримані результати про засоби експлікації та семантику мовних образів природних об’єктів у творах письменника ілюструють особливості авторського світосприйняття, зумовленого синтезом суб’єктивного, етнокультурного та художнього аспектів вербалізації фрагментів дійсности.

Ключові слова: мовний образ природи, семантичний простір мовного образу, національномовна картина світу, індивідуально-авторська картина світу, лексема, семантика, художньо-семантичне наповнення, сема, семантичне прирощення, конотація, атрибутивні характеристики.

Опоненти

Офіційний опонент:Мацьків Петро Васильович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана ФранкаЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Єщенко Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства Львівського національного медичного університету імені Данила ГалицькогоЗавантажити відгук

Контактна інформація

Телефон: +380679486032Email: bavustanya@ukr.net

Файл дисертації

Файл автореферату