Відділ  охорони  праці – є структурним підрозділом Університету, який відповідно до ЗУ «Про охорону праці» та Положення про відділ охорони праці безпосередньо підпорядкований Ректору Університету. Для забезпечення контролю за радіаційною безпекою в Університеті до складу відділу охорони праці входить служба радіаційної безпеки.

Відповідно до ст.13 ЗУ «Про охорону праці» за стан охорони праці в установі відповідальність несе роботодавець. Роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці, в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити дотримання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

З цією метою в Університеті створений відділ охорони праці. Відділ охорони праці діє відповідно до Положення про відділ, яке ухвалене і затверджене Вченою радою Університету протокол №54/9 від 26.09.2018 р. та введено в дію наказом  Ректора №0-105  від 1 жовтня 2018 р.

 

Завдання  відділу  охорони  праці:

 • організація проведення профілактичних заходів спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників Університету;
 • контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, колективного договору розділу «Охорона праці» та інших актів з охорони праці, що діють в межах Університету;
 • інформування та надання роз’яснень працівникам з питань охорони праці;
 • проведення з працівниками вступного інструктажу з питань охорони праці;
 • підготовка проєктів наказів з питань охорони праці і внесення їх на розгляд ректору;
 • проведення за участю представників профкому Університету перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці;
 • ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій.

Працівники  відділу  охорони  праці   Університету:

Поліщук Василь Іванович – начальник  відділу

Волошин Оксана Ізидорівна – інженер  1к.

Дорош Тарас Михайлович – інженер 1к.

Ходус Галина Ізидорівна – інженер 1к.

Мельник Олександр Йосипович – начальник  служби радіаційної  безпеки

 

Заходи з охорони праці, які проводяться в Університеті:

–  на основі типового Положення «Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчального  процесу  в  установах  і  закладах  освіти» затверджено  наказом  МОН  України  від  26.12.2017  р. № 1669  в  Університеті  наказом   ректора  №0-28 від  30.03.2021 року  розроблено  Положення   про  організацію  роботи  з охорони  праці  та  безпеки  життєдіяльності   учасників  навчального  процесу;

– навчання  та  перевірка  знань  з  питань охорони  праці   та  безпеки  життєдіяльності  проводиться відповідно  до  Положення  про  порядок  навчання і перевірки  знань  з  питань  охорони  праці , затвердженого наказом ректора  0-48  від  25.03.2019 року;

– наказом  Ректора  затверджено  програму  вступного та  первинного  інструктажів  з охорони  праці. Вступний інструктаж  проводиться у відділі  охорони  праці, первинні  та повторні  інструктажі  з  охорони  праці  проводяться для  учасників освітнього  процесу безпосередньо  керівником  підрозділу  та  реєстрацією  у  відповідних  журналах;

– інструкції  з  охорони  праці  розроблені  та  затверджені   наказом  Ректора;

– відділ  охорони  праці  веде журнал  реєстрації    та  видачі    інструкцій з ОП;

– для студентів  Університету   на  початку  навчального  року  проводиться  інструктаж  з  охорони  праці. Студентів  ознайомлюють  з  правилами  техніки  безпеки, пожежної  безпеки,  з  правилами  внутрішнього  розпорядку  університету, а також  з  правилами  поведінки  під  час  сигналу «повітряна тривога»;

– ведуться  журнали  реєстрації  інструктажів з студентами  з  безпеки  життєдіяльності;

– систематично  здійснюється  контроль  та  перевірка всіх  гуртожитків Університету  за дотриманням норм і правил  законодавства  з охорони  праці;

– проведено  обстеження  всіх  укриттів  в  навчальних  корпусах ,  щодо  дотримання  вимог  законодавства про  охорону  праці. Всі  укриття  приведені в  належний  санітарний  стан,  забезпечені  аптечками  та  водою;

– всі  факультети,  відділи,   служби   також  забезпечені медичними аптечками;

– виданий  наказ  Ректора  Університету   про  призначення  відповідальних  осіб  за охорону  праці  та  безпеку  життєдіяльності  у  всіх  структурних  підрозділах;

– постійно ведеться  контроль за  виконанням  угоди   з  охорони  праці  колективного договору;

– згідно  Постанови КМУ  №442  від  01.08.1992 року в  2019 році  в  Університеті проведено  атестацію  робочих  місць  за  умовами  праці. Працівникам , які  працюють  в  шкідливих  умовах   праці  були  переглянуті   доплати  до  посадового  окладу;

– за  дорученням  Ректора   Університету  та  відповідно  до  плану  роботи  відділу, працівниками відділу охорони праці  проводяться  перевірки  щодо стану  охорони  праці на факультетах , у  інших  підрозділах  університету . Мета  перевірок виявити  недоліки , порушення  вимог  законодавства  з  охорони праці  та  надати консультацію,  допомогу  у їх  вирішенні  , контроль  за  виконанням цих  недоліків  та  порушень мають  здійснювати декани  факультетів  ,   начальники  відділів. Відтак  за  результатами  обстеження навчальних  корпусів   складається  акт , в якому  вказується  порушення  та  недоліки,  видаються приписи ,  щодо   усунення   недоліків.

За створення безпечних умов праці для учасників освітнього процесу та виконання вимог з охорони праці несуть відповідальність  керівники підрозділів.

Права працівників відділу охорони праці:

 • видавати керівникам структурних підрозділів  Університету обов’язкові  для  виконання  приписи, щодо  усунення  наявних  недоліків, одержувати від  них  відомості,  документацію і пояснення  з  питань  охорони  праці;
 • вимагати відсторонення  від  роботи  осіб, які  не  пройшли  передбачений  законодавством   медогляд, навчання,  інструктаж,  перевірки  знань  з  охорони  праці і  не  мають  допуску  до  відповідних  робіт,  або  не виконання вимог нормативно-  правових актів з  охорони  праці;
 • зупиняти будь які  роботи,  які  створюють  загрозу  життю  або  здоров’ю учасників  освітнього  процесу;
 • начальник відділу охорони  праці має  право робити  подання  Ректору про  притягнення  до  дисциплінарної  відповідальності керівників  структурних  підрозділів, інших  працівників,  які  порушують  вимоги щодо  законодавства  з  питань  охорони  праці.

Перелік основних нормативно-правових актів та документів з охорони праці:

 • ЗУ «Про  охорону  праці ».
 • ЗУ « Про освіту».
 • Положення про відділ охорони  праці.
 • Положення про порядок  розслідування нещасних  випадків  , що  сталися  під  час   навчального  процесу наказ МОН України №616  від  08.2001 року.
 • порядок розслідування та  ведення  обліку  нещасних  випадків, професійних  захворювань  і аварій, що  сталися  під  час  навчального  процесу  (Постанова КМУ №1112 від 28.08.2004 р.).
 • Положення про навчання з питань  охорони  праці.
 • Типове положення  про  розробку  інструкцій  з  охорони праці.
 • Положення про  медичний огляд  працівників окремих  категорій.
 • Перелік посадових  осіб, які  зобов’язані  проходити попередню  і  періодичну  перевірку знань  з  охорони праці.
 • Порядок розслідування   нещасних  випадків  невиробничого  характеру  (Постанова  КМУ №270 від  03.2001р).
 • Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
 • Перелік робіт, де потрібний професійний  відбір.

Законодавство з охорони праці в умовах воєнного стану:

 • Указ Президента про введення воєнного стану в Україні від 02.2022 року №64
 • ЗУ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 03.2022 р. №2136-!Х
 • Постанова КМУ від 02.2022р. №165
 • Постанова КМУ від 13.03. 2022р. №303 «Про припинення заходів державного нагляду в умовах воєнного стану»
 • Постанова КМУ від 03.2022р. №357 «Деякі питання виконання робіт підвищеної небезпеки»

Перелік основних документів з охорони праці, які мають бути в кожному підрозділі:

 • положення про структурний підрозділ, яке розглянуте та затверджене Вченою радою Університету та введено в дію наказом  Ректора;
 • посадові інструкції працівників;
 • інструкції з охорони праці затверджені наказом Ректора (мають знаходитись на робочому місці працівника);
 • журнали реєстрації вступних інструктажів з охорони праці пронумеровані, прошиті та скріплені печаткою;
 • на факультетах мають бути журнали реєстрації інструктажів з охорони праці для студентів;
 • розпорядження керівника підрозділу про відповідальну особу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Основні недоліки та порушення вимог законодавства з охорони праці, які виявляють працівники відділу охорони праці при обстеженні навчальних корпусів та перевірки стану охорони праці на факультетах та інших підрозділах:

 • несвоєчасне проведення навчання з охорони праці та електробезпеки для працівників з підвищеною небезпекою;
 • несвоєчасно проводяться повторні інструктажі з охорони праці;
 • в навчальних корпусах, в аудиторіях, кабінетах відсутні написи на розетках 220В;
 • неприведені в належний санітарний стан підвальні приміщення та горища (захаращені сторонніми предметами);
 • евакуаційний вихід у підвальних приміщеннях закритий решіткою;
 • відсутні інструкції з охорони праці на робочих місцях;
 • відсутнє розпорядження про призначення відповідальної особи з питань охорони праці;
 • евакуаційний шлях в коридорі заставлений сторонніми предметами;
 • відсутній журнал обліку балонів, що працюють під тиском;
 • в деяких кімнатах застосовуються саморобні подовжувачі;
 • працівники незабезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту;
 • посадова інструкція керівника підрозділу не відповідає вимогам законодавства з охорони праці.

 

Контакти:

Головний  корпус ( вхід  з  вул. Костюшка )

Кабінет №13 – начальник відділу

Кабінет №05 – працівники  відділу

Контактний  телефон 239-41-49.