tsehelykЦегелик Григорій Григорович (27.VII.1942, м. Комарне Городоцького р-ну Львів. обл.) – математик, канд. фіз.-мат. наук (Параметричний метод дослідження нулів аналітичних функцій, 1969), доц. (1973), д-р фіз.-мат. наук (Дослідження оптимальної організації і пошуку інформації в обчислювальних системах, 1991), проф. (1992). Закінчив мех.-мат. ф-т Львів. ун-ту (1965), аспірантуру (1968). У 1967–69 асист., 1969–70 ст. викладач, 1970–73 доц., 1993–2000 зав. каф. обчисл. математики, 1974–84 зав. каф. механіз. обробки екон. інформації, з 2000 зав. каф. матем. моделювання соціальноекон. процесів Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: проблеми оптимізації сучасних інформ. технологій; розробка теорії некласичних мажорант і діаграм Ньютона функцій та її використання для побудови нових чисельних методів розв’язування різних класів задач алгебри, матем. аналізу та диф. рівнянь; питання матем. моделювання соціальноекон. процесів та явищ; запропонував метод параметрів локалізації нулів функцій, заданих поліномами і квазіполіномами, степеневими рядами, рядами Лорана, Діріхле, Тейлора–Діріхле тощо; уперше побудував теорію мажорант і діаграм Ньютона, рядів Діріхле та апарат некласич. мажорант і діаграм Ньютона, функцій, заданих таблично; дослідив ефективність та побудував оптим. схеми методів пошуку інформації у файлах баз даних та їхніх паралельних аналогів, розробив оптим. схеми організації та пошуку інформації в послідовних та індексопослідовних файлах баз даних для одно- і багатопроцесорних систем; побудував матем. моделі оптим. розподілу ресурсів серед вузлів комп’ют. мереж.

Керівник 9 канд. дис.

Бл. 600 праць, зокр., Методы автоматической обработки информации (Львов, 1981); Организация и поиск информации в базах данных (Львов, 1987); Системы распределенных баз данных (Львов, 1990); Лінійне програмування (Львів, 1995); Чисельні методи (Львів, 2004); Наближені методи розв’язування крайових задач для диференціальних рівнянь з частинними похідними та інтегральних рівнянь (Львів, 2008); Моделювання та оптимізація доступу до інформації файлів баз даних для одно- і багатопроцесорних систем (Львів, 2010).

Засл. проф. Львів.ун-ту (2008).

А. Кардаш