OLYMPUS DIGITAL CAMERAСТАСЮК Зиновій Васильович (15.IV.1941, с. Красне тепер Рожнятівського р-ну Івано-Франк. обл.) – фізик, канд. фіз.-мат. наук (Структура та електричні властивості тонких плівок молібдену і титану, 1970), доц. (1973), д-р фіз.-мат. наук (Електронні явища переносу в тонких плівках перехідних d-металів, 1994), проф. (1996). Закінчив фіз. ф-т Львів. ун-ту (1962). У 1962–71 асист., 1971–95 доц., 1995–2003 проф., 1996–2003 зав. каф. заг. фізики, з 2003 проф., зав. каф. фіз. та біомед. електроніки Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: вивчення електронних явищ у тонких метал. плівках нанометрової товщини, електронно-адсорбційних явищ на поверхні монокристалів тугоплавких металів та фізики ефективних електронних емітерів, дослідження розмірних кінет. явищ (класичні та квантові) у тонких плівках низки металів; на підставі отриманих результатів уточнив модельні уявлення про перенесення заряду в полікристал. шарах неоднорідної нанометрової товщини; впроваджував мас-спектрометр. методи дослідження в ін. галузі, зокр., у мінералогію і фіз. хімію деструкції матеріалів.

Керівник 10 канд., консультант 1 докт. дис.

Бл. 150 праць, зокр., Резонансна перезарядка додатних іонів ртуті (ВЛУ. Сер. фіз. 1962. Вип. 1(8); зі співавт.); The Thermoelectric Power in Transition Metal Thin Films (Phys. Stat. Sol. (a). 1999. Vol. 171; with co-auth.); Кінетичні явища в плівках скандію (Укр. фіз. ж. 1992. Т. 37. № 4); Quasiclassical models of electron transport phenomena in thin metal films (J. Phys. Stud. 1999. Vol. 3 N 1); Определение состава газов индивидуальных включений в кварцах из пегматитов на омегатронном масс-спектрометре (Докл. АН СССР. 1968. Т. 183. Вып. 4; с соавт.); Масс-спектрометрическое изучение разложения кристаллов при высокодозном радиационном облучении (Физика тв. тела. 1970. Т. 12; с соавт.); Лабораторний практикум з фізичної електроніки (Львів, 2009; зі співавт.).

Засл. проф. Львів. ун-ту (2008).

Я. Пастирський